February 21, 2024

Ashwini Devata Stotram in kannada

images 7 1

Ashwini Devata Stotram in kannada

ಪ್ರಪೂರ್ವಗೌ ಪೂರ್ವಜೌ ಚಿತ್ರಭಾನೂ
ಗಿರಾವಾಶಂಸಾಮಿ ತಪಸಾ ಹ್ಯನಂತೌ|
ದಿವ್ಯೌ ಸುಪರ್ಣೌ ವಿರಜೌ ವಿಮಾನಾ-
-ವಧಿಕ್ಷಿಪಂತೌ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ || ೧

ಹಿರಣ್ಮಯೌ ಶಕುನೀ ಸಾಂಪರಾಯೌ
ನಾಸತ್ಯದಸ್ರೌ ಸುನಸೌ ವೈಜಯಂತೌ|
ಶುಕ್ಲಂ ವಯಂತೌ ತರಸಾ ಸುವೇಮಾ-
-ವಧಿಷ್ಯಯಂತಾವಸಿತಂ ವಿವಸ್ವತಃ || ೨

ಗ್ರಸ್ತಾಂ ಸುಪರ್ಣಸ್ಯ ಬಲೇನ ವರ್ತಿಕಾ-
-ಮಮುಂಚತಾಮಶ್ವಿನೌ ಸೌಭಗಾಯ|
ತಾವತ್ ಸುವೃತ್ತಾವನಮಂತ ಮಾಯಯಾ
ವಸತ್ತಮಾ ಗಾ ಅರುಣಾ ಉದಾವಹನ್ || ೩

ಷಷ್ಟಿಶ್ಚ ಗಾವಸ್ತ್ರಿಶತಾಶ್ಚ ಧೇನವ
ಏಕಂ ವತ್ಸಂ ಸುವತೇ ತಂ ದುಹಂತಿ|
ನಾನಾಗೋಷ್ಠಾ ವಿಹಿತಾ ಏಕದೋಹನಾ-
-ಸ್ತಾವಶ್ವಿನೌ ದುಹತೋ ಧರ್ಮಮುಕ್ಥ್ಯಮ್ || ೪

ಏಕಾಂ ನಾಭಿಂ ಸಪ್ತಶತಾ ಅರಾಃ ಶ್ರಿತಾ
ಪ್ರಧಿಷ್ವನ್ಯಾ ವಿಂಶತಿರರ್ಪಿತಾ ಅರಾಃ|
ಅನೇಮಿಚಕ್ರಂ ಪರಿವರ್ತತೇಽಜರಂ
ಮಾಯಾಶ್ವಿನೌ ಸಮನಕ್ತಿ ಚರ್ಷಣೀ || ೫

ಏಕಂ ಚಕ್ರಂ ವರ್ತತೇ ದ್ವಾದಶಾರಂ
ಷಣಾಭಿಮೇಕಾಕ್ಷಮೃತಸ್ಯ ಧಾರಣಮ್|
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧಿವಿಶ್ವೇ ವಿಷಕ್ತಾ-
-ಸ್ತಾವಶ್ವಿನೌ ಮುಂಚತೋ ಮಾ ವಿಷೀದತಮ್ || ೬

ಅಶ್ವಿನಾವಿಂದುಮಮೃತಂ ವೃತ್ತಭೂಯೌ
ತಿರೋಧತ್ತಾಮಶ್ವಿನೌ ದಾಸಪತ್ನೀ|
ಹಿತ್ವಾ ಗಿರಿಮಶ್ವಿನೌ ಗಾಮುದಾ ಚರಂತೌ
ತದ್ವೃಷ್ಟಿಮಹ್ನಾ ಪ್ರಸ್ಥಿತೌ ಬಲಸ್ಯ || ೭

ಯುವಾಂ ದಿಶೋ ಜನಯಥೋ ದಶಾಗ್ರೇ
ಸಮಾನಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ರಥ ಯಾತಂ ವಿಯಂತಿ|
ತಾಸಾಂ ಯಾತಮೃಷಯೋಽನುಪ್ರಯಾಂತಿ
ದೇವಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಕ್ಷಿತಿಮಾಚರಂತಿ || ೮

ಯುವಾಂ ವರ್ಣಾನ್ವಿಕುರುಥೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ-
-ಸ್ತೇಽಧಿಕ್ಷಿಪಂತೇ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ|
ತೇ ಭಾನವೋಽಪ್ಯನುಸೃತಾಶ್ಚರಂತಿ
ದೇವಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಕ್ಷಿತಿಮಾಚರಂತಿ || ೯

ತೌ ನಾಸತ್ಯಾವಶ್ವಿನೌ ವಾಂ ಮಹೇಽಹಂ
ಸ್ರಜಂ ಚ ಯಾಂ ಬಿಭೃಥಃ ಪುಷ್ಕರಸ್ಯ|
ತೌ ನಾಸತ್ಯಾವಮೃತಾವೃತಾವೃಧಾ-
-ವೃತೇ ದೇವಾಸ್ತತ್ಪ್ರಪದೇ ನ ಸೂತೇ || ೧೦

ಸುಖೇನ ಗರ್ಭಂ ಲಭೇತಾಂ ಯುವಾನೌ
ಗತಾಸುರೇತತ್ಪ್ರಪದೇ ನ ಸೂತೇ|
ಸದ್ಯೋ ಜಾತೋ ಮಾತರಮತ್ತಿ ಗರ್ಭ-
-ಸ್ತಾವಶ್ವಿನೌ ಮುಂಚಥೋ ಜೀವಸೇ ಗಾಃ || ೧೧

ಸ್ತೋತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಗುಣೈರ್ಭವಂತೌ
ಚಕ್ಷುರ್ವಿಹೀನಃ ಪಥಿ ಸಂಪ್ರಮೋಹಃ|
ದುರ್ಗೇಽಹಮಸ್ಮಿನ್ಪತಿತೋಽಸ್ಮಿ ಕೂಪೇ
ಯುವಾಂ ಶರಣ್ಯೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಆದಿಪರ್ವಣಿ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಅಶ್ವಿನ ಸ್ತೋತಮ್

Ashwini Devata Stotram in kannada,aswini devata stotram,ashwini devata mantra in kannada,ashwini devata stotram telugu,ashwini devata mantra in kannada pdf,ashwini nakshatra devta mantra,ashwini nakshatra,ashwini devata stotram in telugu,aswini stotram,ashwini devata stotram in telugu lyrics,ashwini devathala mantram,lord ashwini kumara in kannada,ashwini kumara pooja in kannada,ashwini devata stotram,ashwini devatalu,sri ashwini devata stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!