Varaha Purana in kannada

Varaha Purana in kannada

Varaha Purana in kannada ದೇವಾ ಊಚುಃ |ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಸಂಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಃ ಪತೇ |ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕ |ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಸ್ವರೂಪಾಯ…
Karthaveeryarjuna Stotram in kannada

Karthaveeryarjuna Stotram in kannada

Karthaveeryarjuna Stotram in kannada ಸ್ಮರಣ –ಅರ್ಜುನಃ ಕೃತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರೋಽಭವತ್ |ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾದ್ಧರೇರಂಶಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಯೋಗಮಹಾಗುಣಃ || ನ ನೂನಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಗತಿಂ…