May 21, 2024

Sapta Chiranjeevi Stotram in hindi

images 18 3

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः ।
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः ॥

सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् ।
जीवेद्वर्षशतं प्राज्ञः अपमृत्युविवर्जितः ॥

sapta chiranjeevi in hindi,sapta chiranjeevi names,sapta chiranjeevi,sapta chiranjeevi sloka,saptha chiranjeevi,7 chiranjeevi in hindi,sapta chiranjeevi mantra,sapta chiranjeevi stotram,sapta chiranjeevi stotra,sapta chiranjeevi slokam,chiranjeevi,chiranjivi stotram in hindi,sapta chiranjeevi naam,7 chiranjeevi,sapta chiranjiv,sapta chiranjeevi mantra in tamil,#sapta chiranjeevi stotram,saptha chiranjeevi stotram,| saptha chiranjeevi stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!