Sri Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali lyrics in kannada

Sri Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali lyrics in kannada

Sri Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali lyrics in kannada

images 9 1

ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಫಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲ್ಪಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಪ್ರಸನ್ನಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ | ೧೦

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಾಮ್ರಪಲ್ಲವಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಲಾಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಂಡಿನ್ಯವ್ರತತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಭಸ್ಯಶುಕ್ಲಸ್ತಚತುರ್ದಶೀಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಧಿಸುಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಂಡಿನ್ಯವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತಾಳನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಿಲಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗಿಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದ್ಮಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ | ೩೦

ಓಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮುನಾತೀರಸದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವನಾಗೇಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮುನಾರಾಧ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪರ್ಯಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ಷುಶ್ರವಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಸೇನಾಮೃತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲವಾಸಸೇ ನಮಃ | ೫೦

ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಭೋಗಶಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಾಕರಮುನೀಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕವೃಕ್ಷಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಾಕರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಹಸ್ತಸದಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗನಿವಷ್ಟಧಿಯೇ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ತ್ರಿಪ್ರತೀಹಾರಸಂದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖದಾಪಿಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯತೀರ್ಥವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೋಗಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ಥಿತೀರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಪಾರ್ಶ್ವವರ್ತಿನೇ ನಮಃ | ೭೦

ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಲೋಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲತ್ರತ್ನಕಿರೀಟಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಷ್ಟತಪ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಕ್ಪಾಲಕಪರಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಗಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವವೈಣಿಕಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಲಸದ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಲಂಬಘ್ನೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಕಾಂತೀಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೇವತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತಾಶನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರತಾಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಜ್ವಾಲಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಮುಖೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

sri anantha padmanabha swamy temple,anantha padmanabha swamy ashtothram,anantha padmanabha swamy ashtothram in telugu,anantha padmanabha swamy ashtottara shatanamavali,kannada devotional songs,kannada devara hadugalu,anantha padmanabha swamy,hindu devotional songs kannada,anantha padmanabha swamy vratham,ananta padmanabha swamy ashtottaram kannada lyrics,anantha padmanabha swamy ashtothram 108 with lyrics,anantha padmanabha ashtottara shatanamavali in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *