Sri Vishnu Hrudaya Stotram lyrics in kannada

Sri Vishnu Hrudaya Stotram lyrics in kannada

Sri Vishnu Hrudaya Stotram lyrics in kannada

images 11 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಸಙ್ಕರ್ಷಣ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ ಯಥಾಯೋಗಂ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಭಗವತ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಸಙ್ಕರ್ಷಣಃ ಉವಾಚ –
ಮಮಾಗ್ರತಸ್ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚಾಪಿ ಕೇಶವಃ |
ಗೋವಿನ್ದೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾಮೇ ಚ ಮಧುಸೂಧನಃ ||೧||

ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ತು ವೈಕುಣ್ಠೋ ವರಾಹಃ ಪೃಥಿವೀತಲೇ |
ಅವಾನ್ತರದಿಶೋ ಯಾಸ್ಸ್ಯುಃ ತಾಸು ಸರ್ವಾಸು ಮಾಧವಃ ||೨||

ಗಚ್ಛತಸ್ತಿಷ್ಠತೋ ವಾಪಿ ಜಾಗ್ರತಸ್ಸ್ವಪ್ನತೋಽಪಿ ವಾ |
ನರಸಿಂಹಕೃತಾ ಗುಪ್ತಿಃ ವಾಸುದೇವಮಯೋ ಹ್ಯಹಮ್ ||೩||

ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಚೈವಾಸ್ಯ ಯೋನೌ ವದನ್ತಿ
ವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಽಹಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುರ್ಗತಿಂ ಚ |
ವಹ್ನಿಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ
ದಿಶಶ್ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪ್ರಾಣಮಾಹುಶ್ಚ ವಾಯುಮ್ ||೪||

ವಾಚಂ ವೇದಾ ಹೃದಯಂ ವೈ ನಭಶ್ಚ
ಪೃಥ್ವೀ ಪಾದೌ ತಾರಕಾ ರೋಮಕೂಪಾಃ |
ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾ ಹ್ಯಧಿದೇವತಾ ಚ ವಿದ್ಯಾ
ಹ್ಯುಪಸ್ಥಂ ತೇ ಸರ್ವ ಏತೇ ಸಮುದ್ರಾಃ ||೫||

ತಂ ದೇವದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ
ಯಜ್ಞಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮ್ |
ಯಜ್ಞಂ ವರೇಣ್ಯಂ ವರದಂ ವರಿಷ್ಠಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಪುರುಷಂ ನಮಸ್ತೇ ||೬||

ಆದ್ಯಂ ಪುರುಷಮೀಶಾನಂ ಪುರುಹೂತಂ ಪುರುಷ್ಟುತಮ್ |
ಋತೇಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಂ ಸನಾತನಮ್ ||೭||

ಮಹಾಭಾರತಕಾಖ್ಯಾನಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ |
ಕೇಶವಂ ಗಾಞ್ಚ ಗಙ್ಗಾಞ್ಚ ಕೀರ್ತಯನ್ನಾವಸೀದತಿ ||೮||

ಓಂ ಭೂಃ ಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವಃ ಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಃ ಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣವೇನ್ದ್ರ ವಿಷ್ಣೋ ಶತಸಹಸ್ರನೇತ್ರೇ ಪುರುಷಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |

ಯ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಮಧೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಾಃ ಪೂತೋ ಭವತಿ ಪತಿತಸಮ್ಭಾಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ
ಸುರಾಪಾನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ಸುವರ್ಣಸ್ತೇಯಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ಅಸತ್ಯಭಾಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ಅಗಮ್ಯಾಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ವೃಷಲೀಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಭವತಿ ಅನೇಕ ಕ್ರತುಸಹಸ್ರೇಣೇಷ್ಟಂ ಭವತಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಷಷ್ಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪ್ತಾನಿ ಭವನ್ತಿ ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಶ್ಚಾಧೀತಾ ಭವನ್ತಿ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ. ಯದಿ ಕಸ್ಯಚಿನ್ನಬ್ರೂಯಾಚ್ಛ್ವಿತ್ರೀ ಭವತಿ. ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನಸೇನ ಗತಿರ್ಭವತಿ ನ ನಶ್ಯತಿ ಮನ್ತ್ರಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರೇಚ್ಛೇತ್ತತ್ರ ತತ್ರೋಪಜಾಯತೇ ಸ್ಮರತಿ ಚಾತ್ಮಾನಂ ಭಗವಾನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಿತ್ಯಾಹ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

narayana hrudaya stotram,vishnu hrudayam stotram in telugu,sri lakshmi narayana hrudayam stotram with lyrics,vishnu sahasranama stotram,vishnu sahasranamam with lyrics,vishnu hrudayam stotram,laxmi narayana hrudaya stotram,lakshmi hrudaya stotra in kannada,aditya hrudayam stotram in kannada,lakshmi hrudaya stotram,sri narayana hrudaya stotram in telugu lyrics,narayana hrudaya stotram in telugu lyrics,laxmi hrudayam stotram in english lyrics,kannada lyrics

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *