Maya panchakam lyrics in hindi

Maya panchakam lyrics in hindi

Maya panchakam lyrics in hindi निरुपमनित्यनिरंशकेऽप्यखण्डे ।मयि चिति सर्वविकल्पनादिशून्ये ।घटयति जगदीशजीवभेदं ।त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १…