Kalki Stotram lyrics in hindi

Kalki Stotram lyrics in hindi

Kalki Stotram lyrics in hindi सुशान्तोवाच ।जय हरेऽमराधीशसेवितंतव पदाम्बुजं भूरिभूषणम् ।कुरु ममाग्रतः साधुसत्कृतंत्यज महामते मोहमात्मनः…
Nirguna manasa pooja in hindi

Nirguna manasa pooja in hindi

Nirguna manasa pooja in hindi शिष्य उवाच –अखण्डे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पैकरूपिणि ।स्थितेऽद्वितीयभावेऽपि कथं पूजा विधीयते ॥…