Dhati Panchakam in hindi

Dhati Panchakam in hindi

Dhati Panchakam in hindi पादुके यतिराजस्य कथयन्ति यदाख्यया ।तस्य दाशरथेः पादौ शिरसा धारयाम्यहम् ॥ पाषण्डद्रुमषण्डदावदहनश्चार्वाकशैलाशनिःबौद्धध्वान्तनिरासवासरपतिर्जैनेभकण्ठीरवः…