Sri Jagannatha Panchakam lyrics in telugu

Sri Jagannatha Panchakam lyrics in telugu

Sri Jagannatha Panchakam lyrics in telugu రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహాసౌందర్యనేత్రద్వయంముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలమ్ |వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితంపార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే ||…
Ratna dvayam lyrics in telugu

Ratna dvayam lyrics in telugu

Ratna dvayam lyrics in telugu న మేఽస్తి దేహేన్ద్రియబుద్ధియోగోన పుణ్యలేశోఽపి న పాపలేశః |క్షుధాపిపాసాది షడూర్మిదూరఃసదా విముక్తోఽస్మి చిదేవ…