Manikarnika ashtakam lyrics in kannada

Manikarnika ashtakam lyrics in kannada

Manikarnika ashtakam lyrics in kannada ತ್ವತ್ತೀರೇ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೇ ಹರಿಹರೌ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಪ್ರದೌವಾದಂತೌ ಕುರುತಃ ಪರಸ್ಪರಮುಭೌ ಜಂತೋಃ ಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವೇ |ಮದ್ರೂಪೋ ಮನುಜೋಽಯಮಸ್ತು…