Kasi panchakam lyrics in hindi

Kasi panchakam lyrics in hindi

Kasi panchakam lyrics in hindi मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका चज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं…
Kasi Panchakam lyrics in tamil

Kasi Panchakam lyrics in tamil

Kasi Panchakam lyrics in tamil மனோ நிவ்ருத்தி꞉ பரமோபஶாந்தி꞉ ஸா தீர்த²வர்யா மணிகர்ணிகா சஜ்ஞானப்ரவாஹா விமலாதி³க³ங்கா³ ஸா காஶிகாஹம்…