Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಷು ಸದಾ ರಮನ್ತಃಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮಾತ್ರೇಣ ಚ ತುಷ್ಟಿಮನ್ತಃ |ವಿಶೋಕಮನ್ತಃಕರಣೇ ರಮನ್ತಃಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೧…