Manisha Panchakam in kannada

Manisha Panchakam in kannada

Manisha Panchakam in kannada ಸತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಗಮನೇ ಕದಾಚಿನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ |ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂಪ್ರತಿ ಸಹ ಗೌರ್ಯಾ ಮಾರ್ಗೇ ತು ಶಂಕರಮ್ || ಅಂತ್ಯವೇಷಧರಂ…