Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi

Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi

Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा--दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् ।सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभवत्साक्षिणःप्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः…
Sri Narayana Stotram lyrics in hindi

Sri Narayana Stotram lyrics in hindi

Sri Narayana Stotram lyrics in hindi मृगशृङ्ग उवाच-नारायणाय नलिनायतलोचनायनाथाय पत्रस्थनायकवाहनाय ।नालीकसद्मरमणीयभुजान्तरायनव्याम्बुदाभरुचिराय नमः परस्मै ॥ १…