Sri Vishnu Kavacham lyrics in hindi

Sri Vishnu Kavacham lyrics in hindi

Sri Vishnu Kavacham lyrics in hindi अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमन्नारायणो देवता, श्रीमन्नारायणप्रसादसिद्ध्यर्थे…
Sri Narayana Stotram lyrics in hindi

Sri Narayana Stotram lyrics in hindi

Sri Narayana Stotram lyrics in hindi मृगशृङ्ग उवाच-नारायणाय नलिनायतलोचनायनाथाय पत्रस्थनायकवाहनाय ।नालीकसद्मरमणीयभुजान्तरायनव्याम्बुदाभरुचिराय नमः परस्मै ॥ १…