Sri Vishnu Kavacham lyrics in hindi

Sri Vishnu Kavacham lyrics in hindi

Sri Vishnu Kavacham lyrics in hindi अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमन्नारायणो देवता, श्रीमन्नारायणप्रसादसिद्ध्यर्थे…