Sri Narayana Ashtakam lyrics in kannada

Sri Narayana Ashtakam lyrics in kannada

Sri Narayana Ashtakam lyrics in kannada ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಭಯಪ್ರದಾನಸಮಯಾದಾರ್ತಾರ್ತಿನಿರ್ವಾಪಣಾ--ದೌದಾರ್ಯಾದಘಶೋಷಣಾದಗಣಿತಶ್ರೇಯಃ ಪದಪ್ರಾಪಣಾತ್ |ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿರೇಕ ಏವ ಜಗತಾಮೇತೇಽಭವತ್ಸಾಕ್ಷಿಣಃಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಕರಿರಾಟ್ ಪಾಂಚಾಲ್ಯಹಲ್ಯಾಧ್ರುವಃ…
Sri Narayana Stotram lyrics in tamil

Sri Narayana Stotram lyrics in tamil

Sri Narayana Stotram lyrics in tamil ம்ருக³ஶ்ருங்க³ உவாச-நாராயணாய ளிநாயதலோசநாயநாதா²ய பத்ரஸ்த²நாயகவாஹநாய ।நாலீகஸத்³மரமணீயபு⁴ஜாந்தராயநவ்யாம்பு³தா³ப⁴ருசிராய நம꞉ பரஸ்மை ॥ 1…
Sri Narayana Stotram lyrics in kannada

Sri Narayana Stotram lyrics in kannada

Sri Narayana Stotram lyrics in kannada ಮೃಗಶೃಂಗ ಉವಾಚ-ನಾರಾಯಣಾಯ ನಳಿನಾಯತಲೋಚನಾಯನಾಥಾಯ ಪತ್ರಸ್ಥನಾಯಕವಾಹನಾಯ |ನಾಳೀಕಸದ್ಮರಮಣೀಯಭುಜಾಂತರಾಯನವ್ಯಾಂಬುದಾಭರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ || ೧…
Sri Narayana Stotram lyrics in telugu

Sri Narayana Stotram lyrics in telugu

Sri Narayana Stotram lyrics in telugu మృగశృంగ ఉవాచ-నారాయణాయ నళినాయతలోచనాయనాథాయ పత్రస్థనాయకవాహనాయ |నాళీకసద్మరమణీయభుజాంతరాయనవ్యాంబుదాభరుచిరాయ నమః పరస్మై || ౧…