Paramadvaitham in telugu

Paramadvaitham in telugu

Paramadvaitham in telugu నిర్వికారాం నిరాకారం నిరఞ్జనమనామయమ్ |ఆద్యన్తరహిరం పూర్ణం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౧ || నిష్కళంకం…