Manikarnika ashtakam lyrics in hindi

Manikarnika ashtakam lyrics in hindi

Manikarnika ashtakam lyrics in hindi त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यमुक्तिप्रदौवादन्तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तोः प्रयाणोत्सवे ।मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु…