Saranagati Gadyam lyrics in hindi

Saranagati Gadyam lyrics in hindi

Saranagati Gadyam lyrics in hindi यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ।अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोःरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥…
Saranagati Gadyam lyrics in tamil

Saranagati Gadyam lyrics in tamil

Saranagati Gadyam lyrics in tamil யோ நித்யமச்யுதபதா³ம்பு³ஜயுக்³மருக்மவ்யாமோஹதஸ்ததி³தராணி த்ருணாய மேநே ।அஸ்மத்³கு³ரோர்ப⁴க³வதோ(அ)ஸ்ய த³யைகஸிந்தோ⁴꞉ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥…
Saranagati Gadyam lyrics in kannada

Saranagati Gadyam lyrics in kannada

Saranagati Gadyam lyrics in kannada ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೇ |ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಽಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||…
Saranagati Gadyam lyrics in telugu

Saranagati Gadyam lyrics in telugu

Saranagati Gadyam lyrics in telugu యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మవ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే |అస్మద్గురోర్భగవతోఽస్య దయైకసింధోఃరామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ||…