Yamuna Ashtakam 2 lyrics in tamil

Yamuna Ashtakam 2 lyrics in tamil

Yamuna Ashtakam 2 lyrics in tamil க்ருபாபாராவாராம் தபனதனயாம் தாபஶமனீம்முராரிப்ரேயஸ்யாம் ப⁴வப⁴யத³வாம் ப⁴க்திவரதா³ம் |வியஜ்ஜ்வாலோன்முக்தாம் ஶ்ரியமபி ஸுகா²ப்தே꞉ பரிதி³னம்ஸதா³…
Yamuna Ashtakam 2 lyrics in telugu

Yamuna Ashtakam 2 lyrics in telugu

Yamuna Ashtakam 2 lyrics in telugu కృపాపారావారాం తపనతనయాం తాపశమనీంమురారిప్రేయస్యాం భవభయదవాం భక్తివరదామ్ |వియజ్జ్వాలోన్ముక్తాం శ్రియమపి సుఖాప్తేః పరిదినంసదా…
Ashtakam lyrics in hindi

Ashtakam lyrics in hindi

Ashtakam lyrics in hindi मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणीतृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी ।मनोनुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदाधुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ १ ॥ मलापहारिवारिपूरिभूरिमण्डितामृताभृशं…
Yamuna Ashtakam lyrics in telugu

Yamuna Ashtakam lyrics in telugu

Yamuna Ashtakam lyrics in telugu మురారికాయకాలిమాలలామవారిధారిణీ –తృణీకృతత్రివిష్టపా త్రిలోకశోకహారిణీ |మనోనుకూలకూలకుంజపుంజధూతదుర్మదా –ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా ||…
Ratna dvayam lyrics in hindi

Ratna dvayam lyrics in hindi

Ratna dvayam lyrics in hindi न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगोन पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः ।क्षुधापिपासादि षडूर्मिदूरःसदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव…
Ratna dwayam lyrics in tamil

Ratna dwayam lyrics in tamil

Ratna dwayam lyrics in tamil ந மே(அ)ஸ்தி தே³ஹேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴யோகோ³ந புண்யலேஶோ(அ)பி ந பாபலேஶ꞉ |க்ஷுதா⁴பிபாஸாதி³ ஷடூ³ர்மிதூ³ர꞉ஸதா³ விமுக்தோ(அ)ஸ்மி சிதே³வ…
Ratna dvayam lyrics in kannada

Ratna dvayam lyrics in kannada

Ratna dvayam lyrics in kannada ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಬುದ್ಧಿಯೋಗೋನ ಪುಣ್ಯಲೇಶೋಽಪಿ ನ ಪಾಪಲೇಶಃ |ಕ್ಷುಧಾಪಿಪಾಸಾದಿ ಷಡೂರ್ಮಿದೂರಃಸದಾ ವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದೇವ…