Arta Trana Parayana Ashtakam lyrics in kannada

Arta Trana Parayana Ashtakam lyrics in kannada

Arta Trana Parayana Ashtakam lyrics in kannada

images 2023 12 21T140025.509 1

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಭುತಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ತವ ಹರೇ ಸರ್ವತ್ರ ಮೇ ದರ್ಶಯನ್
ಸ್ತಂಭೇ ಚೈವ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುಪುರಸ್ತತ್ರಾವಿರಾಸೀದ್ಧರಿಃ |
ವಕ್ಷಸ್ತಸ್ಯವಿದಾರಯನ್ನಿಜನಖೈರ್ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಾವೇದಯ-
ನ್ನಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀರಾಮಾಽರ್ತ ವಿಭೀಷಣೋಯಮನಘೋ ರಕ್ಷೋ ಭಯಾದಾಗತಃ
ಸುಗ್ರೀವಾನಯ ಪಾಲಯೈನ ಮಧುನಾ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಮೇವಾಗತಮ್ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽಭಯಮಸ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತೋ ಯೋ ರಾಘವೋ ದತ್ತವಾ-
ನಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೨ ||

ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತಪದಂ ಸಮುದ್ಧೃತಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಾಸುರಾಃ
ರಕ್ಷಂತೀತ್ಯನುದೀನವಾಕ್ಯಕರುಣಂ ದೇವೇಷು ಶಕ್ತೇಷು ಯಃ |
ಮಾ ಭೈಷೀತಿ ರರಕ್ಷ ನಕ್ರವದನಾಚ್ಚಕ್ರಾಯುಧಶ್ಶ್ರೀಧರೋ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೩ ||

ಹಾ ಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯುತ ಹಾ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಹಾ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಸಖೇ
ಕ್ವಾಸಿ ಕ್ವಾಸಿ ಸುಯೋಧನಾದಪಹೃತಾಂ ಹಾ ರಕ್ಷ ಮಾಮಾತುರಾಂ |
ಇತ್ಯುಕ್ತೋಽಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರರಕ್ಷಿತತನುಃ ಯೋಽಪಾಲಯದ್ದ್ರೌಪದೀ-
ಮಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೪ ||

ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜನಖೋದಕಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಪೌಘಸಂಶೋಷಣಂ
ಯನ್ನಾಮಾಮೃತಪೂರಕಂ ಚ ತಪತಾಂ ಸಂಸಾರಸನ್ತಾಡನಮ್ |
ಪಾಷಾಣೋಪಿ ಯದಂಘ್ರಿಪದ್ಮರಜಸಾ ಶಾಪಾದಿಶರ್ಮೋಚಿತ-
ಸ್ತ್ವಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೫ ||

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ವಿಷಾದಸಹಿತೋ ವಿಪ್ರಃ ಪುರಾಽಜಾಮಿಳಃ
ಪ್ರಾಗಾನ್ಮುಕ್ತಿಮಶೋಷಿತಾಸು ನಿಚಯಃ ಪಾಪೌಘದಾವಾನಲಾತ್ |
ಏತದ್ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನನೃಪತೀ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಬರೀಷಾಽರ್ಜುನಾ-
ವಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೬ ||

ನಾಧೀತ ಶ್ರುತಯೋ ನ ಸತ್ಯಮತಯೋ ಘೋಷಸ್ಥಿತಾ ಗೋಪಿಕಾಃ
ಜಾರಿಣ್ಯಃ ಕುಲಜಾತಧರ್ಮವಿಮುಖಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಭಾವಂ ಯಯುಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ತಥಾ ವಿಧಾಶ್ಚ ಸುಗಮಾಸ್ತಸ್ಯಾಧಿಯಸ್ಸಮತಾ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೭ ||

ಕಾವೇರೀಹೃದಯಾಭಿರಾಮಪುಳಿನೇ ಪುಣ್ಯೇ ಜಗನ್ಮಂಡಲೇ
ಚಂದ್ರಾಂ ಭೋಜವತೀ ತಟೀ ಪರಿಸರೇ ಧಾತ್ರಾ ಸಮಾರಾಧಿತೇ |
ಶ್ರೀರಂಗೇ ಭುಜಗೇಂದ್ರಭೋಗಶಯನೇ ಶೇತೇ ಸದಾ ಯಃ ಪುಮಾ-
ನಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೮ ||

ಯೋ ರಕ್ಷದ್ವಸನಾದಿಭಿರ್ವಿರಹಿತಂ ವಿಪ್ರಂ ಕುಚೇಲಾಧಿಪಂ
ದಾಸಂ ದೀನ ಚಕೋರ ಪಾಲನವಿಧೌ ಶ್ರೀಶಂಖಚಕ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ತಜ್ಜೀರ್ಣಾಂಬರಮುಷ್ಟಿಮೇಯಪೃಥುಕಂ ಯೋಽಽದಾಯ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಕ್ಷಣಾ-
ದಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ ||

narayana,ashtakam,paraayana,sri jagannath astakam pandit suryanarayan rathsharma,sri jagannath astakam,trana,aarta,odia purana,sai kasta nibarana mantra,artatrana,sai kasta nibarana mantra odia,sai kasht nivaran mantra,pandit suryanarayan rathsharma,narasimha dandakam,sai kasht nivaran mantra fast,sai kasht nivaran,swami omkarananda – vedapuri,baba artatran,artatran baba,vande mataram,jana gana mana,gajendra moksha stotra in kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *