Bhishma Ashtami Tarpana Slokam in hindi

Bhishma Ashtami Tarpana Slokam in hindi

Bhishma Ashtami Tarpana Slokam in hindi

images 3 1 3

वैयाघ्रपाद गोत्राय साङ्कृत्य प्रवराय च ।
गङ्गापुत्राय भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे ॥ १

भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।
आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचितां क्रियाम् ॥ २

वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च ।
अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥ ३

भीष्माय नमः इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं इदमर्घ्यम् ॥

bhishma ashtami,about bhishma ashtami,significance of bhishma ashtami,bhishma ashtami importance,bhishma ashtami 2022,bhishma ashtami puja,bhishma ashtami significance,importance of bhishma ashtami,bhishma ashtami festival,bhishma,bhishma tarpana mantram,bhishma ashtami in hindi,bhishma ashtami vratham,bhishma ashtami by chaganti,bhishma ashtami rituals,bhishm ashtami ki kahani hindi,bhishma ashtami katha,bhishma ashtami mantra,bhishma ashtami tarpanam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *