Gajendra Moksha 2 lyrics in telugu

Gajendra Moksha 2 lyrics in telugu

Gajendra Moksha 2 lyrics in telugu

Gajendra Moksha print

శ్రీబాదరాయణిరువాచ –
ఏవం వ్యవసితో బుద్ధ్యా సమాధాయ మనో హృది |
జజాప పరమం జాప్యం ప్రాగ్జన్మన్యనుశిక్షితమ్ || ౧ ||

శ్రీగజేంద్ర ఉవాచ –
ఓం నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకమ్ |
పురుషాయాదిబీజాయ పరేశాయాభిధీమహి || ౨ ||

యస్మిన్నిదం యతశ్చేదం యేనేదం య ఇదం స్వయమ్ |
యోఽస్మాత్పరస్మాచ్చ పరస్తం ప్రపద్యే స్వయంభువమ్ || ౩ ||

యః స్వాత్మనీదం నిజమాయయాఽర్పితం
క్వచిద్విభాతం క్వ చ తత్తిరోహితమ్ |
అవిద్ధదృక్సాక్ష్యుభయం తదీక్షతే
స ఆత్మమూలోఽవతు మాం పరాత్పరః || ౪ ||

కాలేన పంచత్వమితేషు కృత్స్నశో
లోకేషు పాలేషు చ సర్వహేతుషు |
తమస్తదాసీద్గహనం గభీరం
యస్తస్య పారేఽభివిరాజతే విభుః || ౫ ||

న యస్య దేవా ఋషయః పదం విదు-
-ర్జంతుః పునః కోఽర్హతి గంతుమీరితుమ్ |
యథా నటస్యాకృతిభిర్విచేష్టతో
దురత్యయానుక్రమణః స మావతు || ౬ ||

దిదృక్షవో యస్య పదం సుమంగలం
విముక్తసంగా మునయః సుసాధవః |
చరంత్యలోకవ్రతమవ్రణం వనే
భూతాత్మభూతాః సుహృదః స మే గతిః || ౭ ||

న విద్యతే యస్య చ జన్మ కర్మ వా
న నామరూపే గుణదోష ఏవ వా |
తథాపి లోకాత్యయసంభవాయ యః
స్వమాయయా తాన్యనుకాలమృచ్ఛతి || ౮ ||

తస్మై నమః పరేశాయ బ్రహ్మణేఽనంతశక్తయే |
అరూపాయోరురూపాయ నమ ఆశ్చర్యకర్మణే || ౯ ||

నమ ఆత్మప్రదీపాయ సాక్షిణే పరమాత్మనే |
నమో గిరాం విదూరాయ మనసశ్చేతసామపి || ౧౦ ||

సత్త్వేన ప్రతిలభ్యాయ నైష్కర్మ్యేణ విపశ్చితా |
నమః కైవల్యనాథాయ నిర్వాణసుఖసంవిదే || ౧౧ ||

నమః శాంతాయ ఘోరాయ గూఢాయ గుణధర్మిణే |
నిర్విశేషాయ సౌమ్యాయ నమో జ్ఞానఘనాయ చ || ౧౨ ||

క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్తుభ్యం సర్వాధ్యక్షాయ సాక్షిణే |
పురుషాయాత్మమూలాయ మూలప్రకృతయే నమః || ౧౩ ||

సర్వేంద్రియగుణద్రష్ట్రే సర్వప్రత్యయహేతవే |
అసతాచ్ఛాయయాక్తాయ సదాభాసాయ తే నమః || ౧౪ ||

నమో నమస్తేఽఖిలకారణాయ
నిష్కారణాయాద్భుతకారణాయ |
సర్వాగమామ్నాయ మహార్ణవాయ
నమోఽపవర్గాయ పరాయణాయ || ౧౫ ||

గుణారణిచ్ఛన్నచిదుష్మపాయ
తత్క్షోభవిస్ఫూర్జితమానసాయ |
నైష్కర్మ్యభావేన నివర్తితాగమ
స్వయంప్రకాశాయ నమస్కరోమి || ౧౬ ||

మాదృక్ప్రపన్న పశుపాశవిమోక్షణాయ
ముక్తాయ భూరికరుణాయ నమోఽలయాయ |
స్వాంశేన సర్వతనుభృన్మనసి ప్రతీత
ప్రత్యగ్దృశే భగవతే బృహతే నమస్తే || ౧౭ ||

ఆత్మాత్మజాప్తగృహవిత్తజనేషు సక్తై-
-ర్దుష్ప్రాపణాయ గుణసంగవివర్జితాయ |
ముక్తాత్మభిః స్వహృదయే పరిభావితాయ
జ్ఞానాత్మనే భగవతే నమ ఈశ్వరాయ || ౧౮ ||

యం ధర్మకామార్థవిముక్తికామా
భజంత ఇష్టాంగతిమాప్నువంతి |
కిం చాశిషో రాత్యపి దేహమవ్యయం
కరోతు మేఽదభ్రదయో విమోక్షణమ్ || ౧౯ ||

ఏకాంతినో యస్య న కంచనార్థం
వాంఛంతి యే వై భగవత్ప్రపన్నాః |
అత్యద్భుతం తచ్చరితం సుమంగలం
గాయంత ఆనందసముద్రమగ్నాః || ౨౦ ||

తమక్షరం బ్రహ్మ పరం పరేశ-
-మవ్యక్తమాధ్యాత్మికయోగ గమ్యమ్ |
అతీంద్రియం సూక్ష్మమివాతిదూర-
-మనంతమాద్యం పరిపూర్ణమీడే || ౨౧ ||

యస్య బ్రహ్మాదయో దేవా వేదా లోకాశ్చరాచరాః |
నామరూపవిభేదేన ఫల్గ్వ్యా చ కలయా కృతాః || ౨౨ ||

యథార్చిషోఽగ్నేః సవితుర్గభస్తయో
నిర్యాంతి సంయాత్యసకృత్స్వరోచిషః |
తథా యతోఽయం గుణసంప్రవాహో
బుద్ధిర్మనః ఖాని శరీరవర్గాః || ౨౩ ||

స వై న దేవాసురమర్త్యతిర్య-
-ఙ్న స్త్రీ న షండో న పుమాన్న జంతుః |
నాయం గుణః కర్మ న సన్న చాస-
-న్నిషేధశేషో జయతాదశేషః || ౨౪ ||

జిజీవిషే నాహమిహాముయా కి-
-మంతర్బహిశ్చావృతయేభయోన్యా |
ఇచ్ఛామి కాలేన న యస్య విప్లవ-
-స్తస్యాత్మలోకావరణస్య మోక్షణమ్ || ౨౫ ||

సోఽహం విశ్వసృజం విశ్వమవిశ్వం విశ్వవేధసమ్ |
విశ్వాత్మానమజం బ్రహ్మ ప్రణతోఽస్మి పరం పదమ్ || ౨౬ ||

యోగరంధితకర్మాణో హృదియోగవిభావితే |
యోగినో యం ప్రపశ్యంతి యోగీశం తం నతోఽస్మ్యహమ్ || ౨౭ ||

నమో నమస్తుభ్యమసహ్యవేగ
శక్తిత్రయాయాఖిలధీగుణాయ |
ప్రపన్నపాలాయ దురంతశక్తయే
కదింద్రియాణామనవాప్యవర్త్మనే || ౨౮ ||

నాయం వేద స్వమాత్మానం యచ్ఛక్త్యాహం ధియాహతః |
తం దురత్యయమాహాత్మ్యం భగవంతం ఇతోఽస్మ్యహమ్ || ౨౯ ||

శ్రీశుక ఉవాచ –
ఏవం గజేంద్రముపవర్ణితనిర్విశేషం
బ్రహ్మాదయో వివిధలింగభిదాభిమానాః |
నైతే యదోపససృపుర్నిఖిలాత్మకత్వా-
-త్తత్రాఖిలామరమయో హరిరావిరాసీత్ || ౩౦ ||

తం తద్వదార్తముపలభ్య జగన్నివాసః
స్తోత్రం నిశమ్య దివిజైః సహ సంస్తువద్భిః |
ఛందోమయేన గరుడేన స ఊహ్యమాన-
-శ్చక్రాయుధోఽభ్యగమదాశు యతో గజేంద్రః || ౩౧ ||

సోఽంతఃసరస్యురుబలేన గృహీత ఆర్తో
దృష్ట్వా గరుత్మతి హరిం ఖ ఉపాత్తచక్రమ్ |
ఉత్క్షిప్య సాంబుజకరం గిరమాహ కృచ్ఛ్రా-
-న్నారాయణాఖిలగురో భగవన్నమస్తే || ౩౨ ||

తం వీక్ష్య పీడితమజః సహసాఽవతీర్య
తంగ్రాహమాశు సరసః కృపయోజ్జహార |
గ్రాహాద్విపాటితముఖాదరిణా గజేంద్రం
సంపశ్యతాం హరిరమూముచదుస్రియాణామ్ || ౩౩ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే అష్టమస్కంధే తృతీయోఽధ్యాయః || ౩ ||

gajendra moksham,gajendra moksham telugu,gajendra moksha,gajendra moksham in telugu,gajendra moksha stotram,gajendra moksha stotra,gajendra moksham story in telugu,gajendra moksham audio in telugu,gajendra moksh,gajendra moksham dance,gajendra moksham by chaganti,gajendra moksha stotra in hindi,gajendra mokesha stuti in telugu lyrics,gajendra moksha path,gajendra moksham stotram,gajendra,gajendra moksham story,gajendra moksham telugu padyalu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *