April 24, 2024

Gajendra Moksha lyrics in tamil

images 2023 12 18T223242.044 2

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ஆஸீத்³கி³ரிவரோ ராஜந் த்ரிகூட இதி விஶ்ருத꞉ ।
க்ஷீரோதே³நாவ்ருத꞉ ஶ்ரீமாந் யோஜநாயுதமுச்ச்²ரித꞉ ॥ 1 ॥

தாவதா விஸ்த்ருத꞉ பர்யக்த்ரிபி⁴꞉ ஶ்ருங்கை³꞉ பயோநிதி⁴ம் ।
தி³ஶஶ்ச ரோசயந்நாஸ்தே ரௌப்யாயஸஹிரண்மயை꞉ ॥ 2 ॥

அந்யைஶ்ச ககுப⁴꞉ ஸர்வா ரத்நதா⁴து விசித்ரிதை꞉ ।
நாநாத்³ருமலதாகு³ள்மை꞉ நிர்கோ⁴ஷை꞉ நிர்ஜ²ராம்ப⁴ஸாம் ॥ 3 ॥

ஸதா³நிமஜ்யமாநாங்க்⁴ரி꞉ ஸமந்தாத்பய ஊர்மிபி⁴꞉ ।
கரோதி ஶ்யாமளாம் பூ⁴மிம் ஹரிந்மரகதாஶ்மபி⁴꞉ ॥ 4 ॥

ஸித்³த⁴சாரணக³ந்த⁴ர்வைர்வித்³யாத⁴ர மஹோரகை³꞉ ।
கிந்நரைரப்ஸரோபி⁴ஶ்ச க்ரீட³த்³பி⁴ர்ஜுஷ்டகந்த³ர꞉ ॥ 5 ॥

யத்ர ஸங்கீ³தஸந்நாதை³ர்நத³த்³கு³ஹமமர்ஷயா ।
அபி⁴க³ர்ஜந்தி ஹரய꞉ ஶ்லாகி⁴ந꞉ பரஶங்கயா ॥ 6 ॥

நாநாரண்யபஶுவ்ராத ஸங்குலத்³ரோண்யலங்க்ருத꞉ ।
சித்ரத்³ருமஸுரோத்³யாந கலகண்ட² விஹங்க³ம꞉ ॥ 7 ॥

ஸரித்ஸரோபி⁴ரச்சோ²தை³꞉ புலிநைர்மணிவாலுகை꞉ ।
தே³வஸ்த்ரிமஜ்ஜநாமோத³ ஸௌரபா⁴ம்ப்³வநிலைர்யுத꞉ ॥ 8 ॥

தஸ்ய த்³ரோண்யாம் ப⁴க³வதோ வருணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
உத்³யாநம்ருதுமந்நாம ஹ்யாக்ரீட³ம் ஸுரயோஷிதாம் ॥ 9 ॥

ஸர்வதோ(அ)லங்க்ருதம் தி³வ்யைர்நித்யபுஷ்பப²லத்³ருமை꞉ ।
மந்தா³ரை꞉ பாரிஜாதைஶ்ச பாடலாஶோகசம்பகை꞉ ॥ 10 ॥

சூதை꞉ ப்ரியாளை꞉ பநஸைராம்ரைராம்ராதகைரபி ।
க்ரமுகைர்நாரிகேலைஶ்ச க²ர்ஜூரைர்பீ³ஜபூரகை꞉ ॥ 11 ॥

மதூ⁴கைஸ்தாலஸாலைஶ்ச தமாலை ரஸநார்ஜுநை꞉ ।
அரிஷ்டோது³ம்ப³ரப்லக்ஷைர்வடை꞉ கிம்ஶுகசந்த³நை꞉ ॥ 12 ॥

பிசுமந்தை³꞉ கோவிதா³ரை꞉ ஸரளை꞉ ஸுரதா³ருபி⁴꞉ ।
த்³ராக்ஷேக்ஷு ரம்பா⁴ஜம்பூ³பி⁴ர்ப³த³ர்யக்ஷாப⁴யாமளை꞉ ॥ 13 ॥

பி³ல்வை꞉ கபித்தை²ர்ஜம்பீ³ரைர்வ்ருதோ ப⁴ல்லாதகைரபி ।
தஸ்மிந்ஸர꞉ ஸுவிபுலம் லஸத்காஞ்சநபங்கஜம் ॥ 14 ॥

குமுதோ³த்பலகல்ஹார ஶதபத்ரஶ்ரியோர்ஜிதம் ।
மத்தஷட்பத³ நிர்கு⁴ஷ்டம் ஶகுந்தை꞉ கலநிஸ்வநை꞉ ॥ 15 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணம் சக்ராஹ்வை꞉ ஸாரஸைரபி ।
ஜலகுக்குடகோயஷ்டி தா³த்யூஹகலகூஜிதம் ॥ 16 ॥

மத்ஸ்யகச்ச²பஸஞ்சார சலத்பத்³மரஜ꞉பய꞉ ।
கத³ம்ப³வேதஸநல நீபவஞ்ஜுளகைர்வ்ருதம் ॥ 17 ॥

குந்தை³꞉ குரவகாஶோகை꞉ ஶிரீஷை꞉ கூடஜேங்கு³தை³꞉ ।
குப்³ஜகை꞉ ஸ்வர்ணயூதீ²பி⁴ர்நாக³புந்நாக³ஜாதிபி⁴꞉ ॥ 18 ॥

மல்லிகாஶதபத்ரைஶ்ச மாத⁴வீஜாலகாதி³பி⁴꞉ ।
ஶோபி⁴தம் தீரஜைஶ்சாந்யைர்நித்யர்துபி⁴ரளம் த்³ருமை꞉ ॥ 19 ॥

தத்ரைகதா³ தத்³கி³ரிகாநநாஶ்ரய꞉
கரேணுபி⁴ர்வாரணயூத²பஶ்சரந் ।
ஸகண்டகம் கீசகவேணுவேத்ரவ-
-த்³விஶாலகு³ள்மம் ப்ரருஜந்வநஸ்பதீந் ॥ 20 ॥

யத்³க³ந்த⁴மாத்ராத்³த⁴ரயோ க³ஜேந்த்³ரா
வ்யாக்⁴ராத³யோ வ்யாளம்ருகா³ஶ்ச க²ட்³கா³꞉ ।
மஹோரகா³ஶ்சாபி ப⁴யாத்³த்³ரவந்தி
ஸகௌ³ரக்ருஷ்ணா꞉ ஸரபா⁴ஶ்சமர்ய꞉ ॥ 21 ॥

வ்ருகா வராஹா மஹிஷர்க்ஷஶல்யா
கோ³புச்ச²ஸாலாவ்ருகமர்கடாஶ்ச ।
அந்யத்ர க்ஷுத்³ரா ஹரிணா꞉ ஶஶாத³ய꞉
சரந்த்யபீ⁴தா யத³நுக்³ரஹேண ॥ 22 ॥

ஸ க⁴ர்மதப்த꞉ கரிபி⁴꞉ கரேணுபி⁴-
-ர்வ்ருதோ மத³ச்யுத்கலபை⁴ரபி⁴த்³ருத꞉ ।
கி³ரிம் க³ரிம்ணா பரித꞉ ப்ரகம்பயந்
நிஷேவ்யமாணோ(அ)லிகுலைர்மதா³ஶநை꞉ ॥ 23 ॥

ஸரோ(அ)நிலம் பங்கஜரேணுரூஷிதம்
ஜிக்⁴ரந் விதூ³ராந் மத³விஹ்வலேக்ஷண꞉ ।
வ்ருத꞉ ஸ்வயூதே²ந த்ருஷார்தி³தேந த-
-த்ஸரோவராப்⁴யாஶமதா²க³மத்³த்³ருதம் ॥ 24 ॥

விகா³ஹ்ய தஸ்மிந் அம்ருதாம்பு³ நிர்மலம்
ஹேமாரவிந்தோ³த்பலரேணுவாஸிதம் ।
பபௌ நிகாமம் நிஜபுஷ்கரோத்³த்⁴ருதம்
ஸ்வாத்மாநமத்³பி⁴꞉ ஸ்நபயந்க³தக்லம꞉ ॥ 25 ॥

ஸ புஷ்கரேணோத்³த்⁴ருதஶீகராம்பு³பி⁴-
-ர்நிபாயயந் ஸம்ஸ்நபயந் யதா² க்³ருஹீ ।
ஜிக்⁴ரந் கரேணு꞉ கலபா⁴ஶ்ச து³ர்மநா
ஹ்யாசஷ்ட க்ருச்ச்²ரம் க்ருபணோ(அ)ஜமாயயா ॥ 26 ॥

தம் தத்ர கஶ்சிந்ந்ருப தை³வசோதி³தோ
க்³ராஹோ ப³லீயாம்ஶ்சரணௌ ருஷா(அ)க்³ரஹீத் ।
யத்³ருச்ச²யைவம் வ்யஸநம் க³தோ க³ஜோ
யதா²ப³லம் ஸோ(அ)திப³லோ விசக்ரமே ॥ 27 ॥

ததா²(ஆ)துரம் யூத²பதிம் கரேணவோ
விக்ருஷ்யமாணம் தரஸா ப³லீயஸா ।
விசுக்ருஶுர்தீ³நதி⁴யோ(அ)பரே க³ஜா꞉
பார்ஷ்ணிக்³ரஹாஸ்தாரயிதும் ந சாஶகந் ॥ 28 ॥

நியுத்⁴யதோரேவமிபே⁴ந்த்³ரநக்ரயோ-
-ர்விகர்ஷதோரந்தரதோ ப³ஹிர்மித²꞉ ।
ஸமா꞉ ஸஹஸ்ரம் வ்யக³மந் மஹீபதே
ஸப்ராணயோஶ்சித்ரமமம்ஸதாமரா꞉ ॥ 29 ॥

ததோ க³ஜேந்த்³ரஸ்ய மநோப³லௌஜஸாம்
காலேந தீ³ர்கே⁴ண மஹாநபூ⁴த்³வ்யய꞉ ।
விக்ருஷ்யமாணஸ்ய ஜலே(அ)வஸீத³தோ
விபர்யயோ(அ)பூ⁴த்ஸகலம் ஜலௌகஸ꞉ ॥ 30 ॥

இத்த²ம் க³ஜேந்த்³ர꞉ ஸ யதா³(ஆ)ப ஸங்கடம்
ப்ராணஸ்ய தே³ஹீ விவஶோ யத்³ருச்ச²யா ।
அபாரயந்நாத்மவிமோக்ஷணே சிரம்
த³த்⁴யாவிமாம் பு³த்³தி⁴மதா²ப்⁴யபத்³யத ॥ 31 ॥

நமாமி மே ஜ்ஞாதய ஆதுரம் க³ஜா꞉
குத꞉ கரிண்ய꞉ ப்ரப⁴வந்தி மோக்ஷிதும் ।
க்³ராஹேண பாஶேந விதா⁴துராவ்ருதோ
ஹ்யஹம் ச தம் யாமி பரம் பராயணம் ॥ 32 ॥

ய꞉ கஶ்சநேஶோ ப³லிநோ(அ)ந்தகோரகா³-
-த்ப்ரசண்ட³வேகா³த³பி⁴தா⁴வதோ ப்⁴ருஶம் ।
பீ⁴தம் ப்ரபந்நம் பரிபாதி யத்³ப⁴யா-
-ந்ம்ருத்யு꞉ ப்ரதா⁴வத்யரணம் தமீமஹே ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே அஷ்டமஸ்கந்தே⁴ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

gajendra moksham,gajendra moksham in tamil,gajendra moksha,gajendra moksha stotram,gajendra moksha stotram meaning in tamil,gajendra moksham tamil,gajendra moksha stotra in hindi,prayers of gajendra in tamil,gajendra moksha stotra,gajendra moksha path,gajendra moksham dance,gajendra moksham by chaganti,gajendra,gajendra moksham part 2 in tamil,gajendra moksham part 3 in tamil,gajendra moksham part 4 in tamil,gajendra moksha stotra telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!