Gajendra Moksha lyrics in telugu

Gajendra Moksha lyrics in telugu

Gajendra Moksha lyrics in telugu

images 2023 12 18T223242.044

శ్రీశుక ఉవాచ –
ఆసీద్గిరివరో రాజన్ త్రికూట ఇతి విశ్రుతః |
క్షీరోదేనావృతః శ్రీమాన్ యోజనాయుతముచ్ఛ్రితః || ౧ ||

తావతా విస్తృతః పర్యక్త్రిభిః శృంగైః పయోనిధిమ్ |
దిశశ్చ రోచయన్నాస్తే రౌప్యాయసహిరణ్మయైః || ౨ ||

అన్యైశ్చ కకుభః సర్వా రత్నధాతు విచిత్రితైః |
నానాద్రుమలతాగుల్మైః నిర్ఘోషైః నిర్ఝరాంభసామ్ || ౩ ||

సదానిమజ్యమానాంఘ్రిః సమంతాత్పయ ఊర్మిభిః |
కరోతి శ్యామలాం భూమిం హరిన్మరకతాశ్మభిః || ౪ ||

సిద్ధచారణగంధర్వైర్విద్యాధర మహోరగైః |
కిన్నరైరప్సరోభిశ్చ క్రీడద్భిర్జుష్టకందరః || ౫ ||

యత్ర సంగీతసన్నాదైర్నదద్గుహమమర్షయా |
అభిగర్జంతి హరయః శ్లాఘినః పరశంకయా || ౬ ||

నానారణ్యపశువ్రాత సంకులద్రోణ్యలంకృతః |
చిత్రద్రుమసురోద్యాన కలకంఠ విహంగమః || ౭ ||

సరిత్సరోభిరచ్ఛోదైః పులినైర్మణివాలుకైః |
దేవస్త్రిమజ్జనామోద సౌరభాంబ్వనిలైర్యుతః || ౮ ||

తస్య ద్రోణ్యాం భగవతో వరుణస్య మహాత్మనః |
ఉద్యానమృతుమన్నామ హ్యాక్రీడం సురయోషితామ్ || ౯ ||

సర్వతోఽలంకృతం దివ్యైర్నిత్యపుష్పఫలద్రుమైః |
మందారైః పారిజాతైశ్చ పాటలాశోకచంపకైః || ౧౦ ||

చూతైః ప్రియాళైః పనసైరామ్రైరామ్రాతకైరపి |
క్రముకైర్నారికేళైశ్చ ఖర్జూరైర్బీజపూరకైః || ౧౧ ||

మధూకైస్తాలసాలైశ్చ తమాలై రసనార్జునైః |
అరిష్టోదుంబరప్లక్షైర్వటైః కింశుకచందనైః || ౧౨ ||

పిచుమందైః కోవిదారైః సరళైః సురదారుభిః |
ద్రాక్షేక్షు రంభాజంబూభిర్బదర్యక్షాభయామలైః || ౧౩ ||

బిల్వైః కపిత్థైర్జంబీరైర్వృతో భల్లాతకైరపి |
తస్మిన్సరః సువిపులం లసత్కాంచనపంకజమ్ || ౧౪ ||

కుముదోత్పలకల్హార శతపత్రశ్రియోర్జితమ్ |
మత్తషట్పద నిర్ఘుష్టం శకుంతైః కలనిస్వనైః || ౧౫ ||

హంసకారండవాకీర్ణం చక్రాహ్వైః సారసైరపి |
జలకుక్కుటకోయష్టి దాత్యూహకలకూజితమ్ || ౧౬ ||

మత్స్యకచ్ఛపసంచార చలత్పద్మరజఃపయః |
కదంబవేతసనల నీపవంజులకైర్వృతమ్ || ౧౭ ||

కుందైః కురవకాశోకైః శిరీషైః కూటజేంగుదైః |
కుబ్జకైః స్వర్ణయూథీభిర్నాగపున్నాగజాతిభిః || ౧౮ ||

మల్లికాశతపత్రైశ్చ మాధవీజాలకాదిభిః |
శోభితం తీరజైశ్చాన్యైర్నిత్యర్తుభిరలం ద్రుమైః || ౧౯ ||

తత్రైకదా తద్గిరికాననాశ్రయః
కరేణుభిర్వారణయూథపశ్చరన్ |
సకంటకం కీచకవేణువేత్రవ-
-ద్విశాలగుల్మం ప్రరుజన్వనస్పతీన్ || ౨౦ ||

యద్గంధమాత్రాద్ధరయో గజేంద్రా
వ్యాఘ్రాదయో వ్యాలమృగాశ్చ ఖడ్గాః |
మహోరగాశ్చాపి భయాద్ద్రవంతి
సగౌరకృష్ణాః సరభాశ్చమర్యః || ౨౧ ||

వృకా వరాహా మహిషర్క్షశల్యా
గోపుచ్ఛసాలావృకమర్కటాశ్చ |
అన్యత్ర క్షుద్రా హరిణాః శశాదయః
చరంత్యభీతా యదనుగ్రహేణ || ౨౨ ||

స ఘర్మతప్తః కరిభిః కరేణుభి-
-ర్వృతో మదచ్యుత్కలభైరభిద్రుతః |
గిరిం గరిమ్ణా పరితః ప్రకంపయన్
నిషేవ్యమాణోఽలికులైర్మదాశనైః || ౨౩ ||

సరోఽనిలం పంకజరేణురూషితం
జిఘ్రన్ విదూరాన్ మదవిహ్వలేక్షణః |
వృతః స్వయూథేన తృషార్దితేన త-
-త్సరోవరాభ్యాశమథాగమద్ద్రుతమ్ || ౨౪ ||

విగాహ్య తస్మిన్ అమృతాంబు నిర్మలం
హేమారవిందోత్పలరేణువాసితమ్ |
పపౌ నికామం నిజపుష్కరోద్ధృతం
స్వాత్మానమద్భిః స్నపయన్గతక్లమః || ౨౫ ||

స పుష్కరేణోద్ధృతశీకరాంబుభి-
-ర్నిపాయయన్ సంస్నపయన్ యథా గృహీ |
జిఘ్రన్ కరేణుః కలభాశ్చ దుర్మనా
హ్యాచష్ట కృచ్ఛ్రం కృపణోఽజమాయయా || ౨౬ ||

తం తత్ర కశ్చిన్నృప దైవచోదితో
గ్రాహో బలీయాంశ్చరణౌ రుషాఽగ్రహీత్ |
యదృచ్ఛయైవం వ్యసనం గతో గజో
యథాబలం సోఽతిబలో విచక్రమే || ౨౭ ||

తథాఽఽతురం యూథపతిం కరేణవో
వికృష్యమాణం తరసా బలీయసా |
విచుక్రుశుర్దీనధియోఽపరే గజాః
పార్ష్ణిగ్రహాస్తారయితుం న చాశకన్ || ౨౮ ||

నియుధ్యతోరేవమిభేంద్రనక్రయో-
-ర్వికర్షతోరంతరతో బహిర్మిథః |
సమాః సహస్రం వ్యగమన్ మహీపతే
సప్రాణయోశ్చిత్రమమంసతామరాః || ౨౯ ||

తతో గజేంద్రస్య మనోబలౌజసాం
కాలేన దీర్ఘేణ మహానభూద్వ్యయః |
వికృష్యమాణస్య జలేఽవసీదతో
విపర్యయోఽభూత్సకలం జలౌకసః || ౩౦ ||

ఇత్థం గజేంద్రః స యదాఽఽప సంకటం
ప్రాణస్య దేహీ వివశో యదృచ్ఛయా |
అపారయన్నాత్మవిమోక్షణే చిరం
దధ్యావిమాం బుద్ధిమథాభ్యపద్యత || ౩౧ ||

నమామి మే జ్ఞాతయ ఆతురం గజాః
కుతః కరిణ్యః ప్రభవంతి మోక్షితుమ్ |
గ్రాహేణ పాశేన విధాతురావృతో
హ్యహం చ తం యామి పరం పరాయణమ్ || ౩౨ ||

యః కశ్చనేశో బలినోఽంతకోరగా-
-త్ప్రచండవేగాదభిధావతో భృశమ్ |
భీతం ప్రపన్నం పరిపాతి యద్భయా-
-న్మృత్యుః ప్రధావత్యరణం తమీమహే || ౩౩ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే అష్టమస్కంధే ద్వితీయోఽధ్యాయః || ౨ ||

gajendra moksham,gajendra moksham telugu,gajendra moksha,gajendra moksham in telugu,gajendra moksha stotram,gajendra moksham story in telugu,gajendra moksha stotra,gajendra moksh,gajendra moksham audio in telugu,gajendra,gajendra moksham dance,gajendra moksham by chaganti,gajendra moksha stotra in hindi,gajendra mokesha stuti in telugu lyrics,gajendra moksha path,gajendra moksham stotram,gajendra moksham story,gajendra moksham by chaganti koteswara rao

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *