Gomatha Prarthana in kannada

Gomatha Prarthana in kannada

Gomatha Prarthana in kannada

images 32 1

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ |
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧

ಕೀರ್ತನಂ ಶ್ರವಣಂ ದಾನಂ ದರ್ಶನಂ ಚಾಽಪಿ ಪಾರ್ಧಿವ |
ಗವಾಂ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ವೀರ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಶಿವಮ್ || ೨

ಘೃತಕ್ಷೀರಪ್ರದಾ ಗಾವೋ ಘೃತಯೋನ್ಯೋ ಘೃತೋದ್ಭವಾಃ |
ಘೃತನದ್ಯೋ ಘೃತಾವರ್ತಾಸ್ತಾಮೇ ಸಂತು ಸದಾ ಗೃಹೇ || ೩

ಘೃತಂ ಮೇ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಘೃತಂ ನಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಂ |
ಘೃತಂ ಸರ್ವೇಷು ಗಾತ್ರೇಷು ಘೃತಂ ಮೇ ಮನಸಿಸ್ಥಿತಮ್ || ೪

ಗಾವೋ ಮಮಾಗ್ರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಾವಃ ಪೃಷ್ಠತ ಏವ ಚ |
ಗಾವೋ ಮೇ ಸರ್ವತಶ್ಚೈವ ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೇವಸಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫

ಇತ್ಯಾಚಮ್ಯ ಜಪೇತ್ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಶ್ಚ ಪುರುಷಸ್ಸದಾ |
ಯದಹ್ನಾತ್ಕುರುತೇಪಾಪಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಪರಿಮುಚ್ಯತೇ || ೬

kannada,gomatha stotram,gomatha,gomatha ashtottaram in kannada,gomatha pooja,gomatha ashtothram in telugu,gomatha pooja in telugu,dhanvantari stotram in kannada,gomatha ashtottaram kannada haadugalu,gomatha ashtottaram kannada lyrics,gomatha ashtothram,go suktam in kannada,gomatha pooja vidhanam,gomatha stotram in sanskrit,gomatha ashtottaram,gomata ashtottaram,gomatha ashtothram lyrics in telugu,gomatha songs in telugu,gomatha stotram in telugu lyrics

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *