Karthaveeryarjuna Stotram in kannada

Karthaveeryarjuna Stotram in kannada

Karthaveeryarjuna Stotram in kannada

images 4 1

ಸ್ಮರಣ –
ಅರ್ಜುನಃ ಕೃತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರೋಽಭವತ್ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾದ್ಧರೇರಂಶಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಯೋಗಮಹಾಗುಣಃ ||

ನ ನೂನಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಗತಿಂ ಯಾಸ್ಯಂತಿ ಪಾರ್ಥಿವಾಃ |
ಯಜ್ಞದಾನತಪೋಯೋಗೈಃ ಶ್ರುತವೀರ್ಯದಯಾದಿಭಿಃ ||

ಪಂಚಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಹ್ಯವ್ಯಾಹತಬಲಃ ಸಮಾಃ |
ಅನಷ್ಟವಿತ್ತಸ್ಮರಣೋ ಬುಭುಜೇಽಕ್ಷಯ್ಯಷಡ್ವಸು ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಂ ಮಹಿತಂ ಸಶರಂ ಸಚಾಪಂ
ರಕ್ತಾಂಬರಂ ವಿವಿಧ ರಕ್ತಕಿರೀಟಭೂಷಮ್ |
ಚೋರಾದಿದುಷ್ಟಭಯನಾಶನಮಿಷ್ಟದಂ ತಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಬಲವಿಜೃಂಭಿತಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮ್ ||

ಮಂತ್ರಂ –
ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್ |
ತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾದೇವ ಹೃತಂ ನಷ್ಟಂ ಚ ಲಭ್ಯತೇ ||

ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ –
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಖಲದ್ವೇಷೀ ಕೃತವೀರ್ಯಸುತೋ ಬಲೀ | [ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ]
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ರಕ್ತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ || ೨ ||

ರಕ್ತಗಂಧೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯೋ ರಾಜಾ ಸ್ಮರ್ತುರಭೀಷ್ಟದಃ |
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೩ ||

[ ಅನಷ್ಟದ್ರವ್ಯತಾ ತಸ್ಯ ನಷ್ಟಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮಃ | ]
ಸಂಪದಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯಂತೇ ಜನಾಸ್ತಸ್ಯ ವಶಂ ಗತಃ |
ಆನಯತ್ಯಾಶು ದೂರಸ್ಥಂ ಕ್ಷೇಮಲಾಭಯುತಂ ಪ್ರಿಯಮ್ || ೪ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ |
ಯನ್ನಾಮಾನಿ ಮಹಾವೀರ್ಯಶ್ಚಾರ್ಜುನಃ ಕೃತವೀರ್ಯವಾನ್ || ೬ ||

ಹೈಹಯಾಧಿಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಾವೃತ್ತಿಕಾರಿತಮ್ |
ವಾಂಚಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಸುಕೃತಂ ಯದಿ || ೭ ||

ಇತಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

karthaveeryarjuna stotram,karthaveeryarjuna mantra,karthaveeryarjuna mantra in kannada,karthaveeryarjuna,karthaveeryarjuna raja smarana mantra,om karthaveeryarjuna namaha,karthaveeryarjuna mantra lost found,karthaveeryarjuna temple,karthaveeryarjuna nama raja,om karthaveeryarjuna nama mp3,om karthaveeryarjuna namah,karthaveeryarjuna maha mantra in kannada,om karthaveeryarjuna nama in kannada,karthaveeryarjuna mantra for regaining lost things

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *