Kedareswara Vratham lyrics in telugu

Kedareswara Vratham lyrics in telugu

Kedareswara Vratham lyrics in telugu

images 75

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీ కేదారేశ్వర దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ కేదారేశ్వర దేవతా ప్రీత్యర్థం కల్పోక్త ప్రకారేణ యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

నమస్కారం –
ఓం కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీఢుష్టమాయ తవ్యసే |
వోచేమ శంతమం హృదే || (ఋ.౧.౪౩.౧)
అస్మిన్ కలశే శ్రీ రుద్రమూర్తిం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం గౌరీర్మిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ
ద్విపదీ సా చతుష్పదీ |
అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ || (ఋ.౧.౧౬౧.౪౧)
శ్రీ మహాగౌరి దేవతాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణమిహ నో ధేహి భోగమ్ |
జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరన్త
మనుమతే మృడయా నః స్వస్తి ||
అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థానముపహ్వయతే ||
ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ |

ధ్యానమ్ –
శూలం డమరుకంచైవ దధానం హస్తయుగ్మకే |
కేదారదేవమీశానం ధ్యాయేత్ త్రిపురఘాతినం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి ||

ఆవాహనం –
కైలాసశిఖరే రమ్యే పార్వత్యాః సహిత ప్రభో |
ఆగచ్ఛ దేవదేవేశ మద్భక్త్యా చంద్రశేఖర ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి ||

ఆసనం –
సురాసురశిరోరత్న ప్రదీపిత పదాంబుజ |
కేదారదేవ మద్దత్తమాసనం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి ||

పాద్యం –
గంగాధర నమస్తేఽస్తు త్రిలోచన వృషధ్వజ |
మౌక్తికాసన సంస్థాయ కేదారాయ నమో నమః ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ||

అర్ఘ్యం –
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్భక్త్యా దత్తం మహేశ్వరః |
ప్రయచ్ఛమే మనస్తుష్టిం భక్తానామిష్టదాయకం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి.

ఆచమనం –
మునిభిర్నారద ప్రఖ్యైః నిత్యమాఖ్యాతవైభవ |
కేదారదేవ భగవన్ గృహాణాచమనం విభో ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
కేదారదేవ భగవన్ సర్వలోకేశ్వర ప్రభో |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి గృహాణ త్వం శుభానవై ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి ||

పంచామృతస్నానం –
స్నానం పంచామృతైర్దేవ తతశ్శుద్ధోదకైరపి |
గృహాణ గౌరీరమణ తద్భక్తేన మయార్పితమ్ |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

క్షీరం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు-
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధు నక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవన్తు నః |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కరా –
స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి ||

శుద్ధోదక స్నానం –
ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |

నదీజలం సమాయుక్తం మయాదత్తమనుత్తమం |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ సదాశివ నమోఽస్తు తే |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి |

వస్త్రయుగ్మం –
వస్త్రయుగ్మం సదాశుభ్రం మనోహరమిదం శుభం |
దదామి దేవదేవేశ భక్త్యేదం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
స్వర్ణయజ్ఞోపవీతం చ కాంచనం చోత్తరీయకం |
రుద్రాక్షమాలయా యుక్తం దదామి స్వీకురు ప్రభో ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
సమస్త గంధ ద్రవ్యాణాం దేవత్వమసి జన్మభూః |
భక్త్యా సమర్పితం ప్రీత్యా మధుగంధాది గృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః గంధాన్ సమర్పయామి |

అక్షతాన్-
అక్షతోఽసి స్వభావేన భక్తానామక్షతం పదం |
దదాసి నాథ మద్దత్తైః అక్షతైః ప్రీయతాం భవాన్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పపూజ –
కల్పవృక్షప్రసూనైస్త్వం పూర్వైరభ్యర్చితస్సురైః |
కుంకుమై పార్థివైరేభిరిదానీమర్చతాం మయా ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

తతః ఇంద్రాది లోకపాలకపూజాం కుర్యాత్ ||

శివస్య దక్షిణేభాగే బ్రహ్మణే నమః |
ఉత్తరభాగే విష్ణవే నమః |
మధ్యే కేదారేశ్వరాయ నమః |

అథ అంగపూజా –
ఓం మహేశ్వరాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం కామరూపాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం హరాయ నమః – ఊరూం పూజయామి |
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః – గుహ్యం పూజయామి |
ఓం భవాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం గంగాధరాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం మహాదేవాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం పశుపతయే నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం పినాకినే నమః – హస్తాన్ పూజయామి |
ఓం శివాయ నమః – భుజౌ పూజయామి |
ఓం శితికంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం విరూపాక్ష్యాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః – నేత్రాని పూజయామి |
ఓం రుద్రాయ నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం శర్వాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం చంద్రమౌళయే నమః – మౌళిం పూజయామి |
పశుపతయే నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః చూ. ||

ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి |

సూత్రగ్రంథి పూజ –
ఓం శివాయ నమః – ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం శాంతాయ నమః – ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం మహాదేవాయ నమః – తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం వృషభద్వజాయ నమః – చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం గౌరీశాయ నమః – పంచమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం రుద్రాయ నమః – షష్ట గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం పశుపతయే నమః – సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం భీమాయ నమః – అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం త్ర్యంబకాయ నమః – నవమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం నీలలోహితాయ నమః – దశమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం హరాయ నమః – ఏకాదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం స్మరహరాయ నమః – ద్వాదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం భర్గాయ నమః – త్రయోదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం స్వయంభువే నమః – చతుర్ధశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం శర్వాయ నమః – పంచదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం సదాశివాయ నమః – షోడశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః – సప్తదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం ఉగ్రాయ నమః – అష్టాదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః – ఏకోనవింశతి గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం నీలకంఠాయ నమః – వింశతి గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః – ఏకవింశతి గ్రంథిం పూజయామి |

ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి |

ధూపం –
దశాంగ ధూపముఖ్యం చ హ్యంగార వినివేశితం |
ధూపం సుగంధైరుత్పన్నం త్వాం ప్రీణయతు శంకర ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం –
యోగినాం హృదయేష్వేవ జ్ఞానదీపాంకురోహ్యసి |
బాహ్యదీపో మయాదత్తః గృహ్యతాం భక్తగౌరవాత్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |

ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ||

నైవేద్యం –
త్రైలోక్యమపి నైవేద్యం తత్తే తృప్తిస్తథా బహిః |
నైవేద్యం భక్తవాత్సల్యాత్ గృహ్యతాం త్ర్యంబకం త్వయా ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ |
భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి
(సాయంత్రం – ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః _____ నివేదయామి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా |
ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అమృతాపిధానమసి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి |
పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నిత్యానందస్వరూపస్త్వం యోగిహృత్కమలే స్థితః |
గృహాణభక్త్యా మద్దత్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

పునరర్ఘ్యం –
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్ భక్త్యాదత్తం మహేశ్వర |
ప్రయచ్ఛ మే మనస్తుష్టిం భక్తానామిష్టదాయకం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పునరర్ఘ్యం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
కర్పూరం చంద్రసంకాశం జ్యోతిస్సూర్యమివోదితం |
భక్త్యా దాస్యామి కర్పూర నీరాజనమిదం శివ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నీరాజనం సమర్పయామి ||

నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ||

మంత్రపుష్పం –
ఓం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః |
భవే భవే నాతిభవే భవస్వ మామ్ |
భవోద్భవాయ నమః ||

ఓం వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః ||

అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః |
సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః ||

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

ఈశానస్సర్వవిద్యానామీశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాఽధిపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||

ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః సువర్ణమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణం –
భూతేశ భువనాధీశ సర్వదేవాదిపూజిత |
ప్రదక్షిణం కరోమి త్వాం వ్రతం మే సఫలం కురు ||

యానికానిచ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవః |
త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల ||
అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర ||

ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

నమస్కారాన్ –
హరః శంభో మహాదేవ విశ్వేశాఽమరవల్లభ |
శివ శంకర సర్వాత్మన్ నీలకంఠ నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

పునః పూజ –
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః |
ఛత్రమాచ్ఛాదయామి | చామరాభ్యాం వీజయామి |
నృత్యం దర్శయామి | గీతం శ్రావయామి |
వాద్యం ఘోషయామి | ఆందోళికానారోహయామి |
అశ్వానారోహయామి | గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార
శక్త్యుపచార మంత్రోపచార పూజాస్సమర్పయామి ||

ప్రార్థన –
అభీష్టసిద్ధిం కురు మే శివాఽవ్యయ మహేశ్వర |
భక్తానాం వరదానార్థం మూర్తీకృత కళేబర ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సూత్రగ్రహణం –
కేదార దేవదేవేశ భగవన్నంబికాపతే |
ఏకవింశద్దినే తస్మిన్ సూత్రం గృహ్ణామ్యహం ప్రభో ||
సూత్రగ్రహణం కరిష్యే ||

తోరబంధన మంత్రం –
ఆయుశ్చ విద్యాం చ తథా సుఖం చ
సౌభాగ్యవృద్ధిం కురు దేవదేవ |
సంసార ఘోరాంబునిధౌ నిమగ్నం
మాం రక్ష కేదార నమో నమస్తే |
తోరబంధనం కరిష్యే ||

వాయనదానం –
కేదారః ప్రతిగృహ్ణాతు కేదారో వైదదాతి చ |
కేదారస్తారకోభాభ్యాం కేదారాయ నమో నమః ||
వాయనదానం కరిష్యామి ||

ప్రతిమాదానం –
కేదారః ప్రతిమాం యస్మాద్రాజ్యం సౌభాగ్యవర్ధినీ |
తస్మాదస్యాః ప్రదానేన మమాఽస్తు శ్రీరచంచలా |
ఇతి ప్రతిమాదానమంత్రః ||

వ్రత కథ –

శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రత కథ చూ. ||

సమర్పణం –
యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే మహేశ్వరం ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వర |
యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ||

అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మికః శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు ||

kedareswara vratham telugu,kedareswara vratha vidhanam in telugu,kedareswara vratha katha in telugu,kedareswara vratham,kedareswara vratha pooja vidhanam,kedareswara vratam,kedareswara vratha katha,kedareswara vratha vidhanam,kedareswara vratam telugu,kedareswara vratha kalpamu,kedareswara vratha kalpam katha,kedareswara vratha kalpam,kedareswara vratha katha telugu,vratham,kedareswara vrathamu,sri kedareswara vratham,kedareshwara vratham

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *