Mukthaka Mangalam lyrics in kannada

Mukthaka Mangalam lyrics in kannada

images 2023 12 20T110623.496 1

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವಮ್ |
ಯತೀಂದ್ರಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಚರಣಲಾಕ್ಷಾಂಕಸಾಕ್ಷೀ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ |
ಕ್ಷೇಮಂ‍ಕರಾಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಂಗೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರಿಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಮ್ |
ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ಅಸ್ತು ಶ್ರೀಸ್ತನಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾವಾಸಿತೋರಸೇ |
ಶ್ರೀಹಸ್ತಿಗಿರಿನಾಥಾಯ ದೇವರಾಜಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಕಮಲಾಕುಚಕಸ್ತೂರೀಕರ್ದಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸೇ |
ಯಾದವಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಸಂಪತ್ಪುತ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀನಗರ್ಯಾಂ ಮಹಾಪುರ್ಯಾಂ ತಾಮ್ರಪರ್ಣ್ಯುತ್ತರೇ ತಟೇ |
ಶ್ರೀತಿಂತ್ರಿಣೀಮೂಲಧಾಮ್ನೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾರ್ಯಮನೋನಂದನಹೇತವೇ |
ನಂದನಂದನಸುಂದರ್ಯೈ ಗೋದಾಯೈ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭೂತಪುರೇ ಶ್ರೀಮತ್ಕೇಶವಯಜ್ವನಃ |
ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾಂ ಪ್ರಸೂತಾಯ ಯತಿರಾಜಾಯ ಮಂಗಲಮ್ || ೭ ||

ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರೈಃ ಮದಾಚರ್ಯಪುರೋಗಮೈಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೮ ||

ಪಿತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ಮೇ ಗುರವೇ ದೈವತಾಯ ಚ |
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಪಕಾಯಾಽಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೯ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತೃ ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸಿನೇ ಭೂಯಾತ್ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಮ್ || ೧೦ ||

manavala mamunigal,mamunigal,sri manavala mamunigal,manavala maamunigal,swami manavala mamunigal,manavala mamunigal (deceased person),manavala,manavala mamuni,manavalar,mamaunigal,manavalamamunigal,manavalamamunigalsannidhi,#mamunigal650,sri lakshmi sahasranamavali,alamelumanga,sri vishnu sahasranamavali,mamuni,sri yatheendra pravana stotra mala,srirangam,sri yatheendra stotra mala by deivanayagam,periavachanpillai,srivaishnavam.sri

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *