April 24, 2024

Narmada Ashtakam lyrics in kannada

images 64 1

ಸಬಿಂದುಸಿಂಧುಸುಸ್ಖಲತ್ತರಂಗಭಂಗರಂಜಿತಂ
ದ್ವಿಷತ್ಸು ಪಾಪಜಾತಜಾತಕಾದಿವಾರಿಸಂಯುತಮ್ |
ಕೃತಾಂತದೂತಕಾಲಭೂತಭೀತಿಹಾರಿವರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೧ ||

ತ್ವದಂಬುಲೀನದೀನಮೀನದಿವ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯಕಂ
ಕಲೌ ಮಲೌಘಭಾರಹಾರಿಸರ್ವತೀರ್ಥನಾಯಕಮ್ |
ಸುಮಚ್ಛಕಚ್ಛನಕ್ರಚಕ್ರವಾಕಚಕ್ರಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೨ ||

ಮಹಾಗಭೀರನೀರಪೂರಪಾಪಧೂತಭೂತಲಂ
ಧ್ವನತ್ಸಮಸ್ತಪಾತಕಾರಿದಾರಿತಾಪದಾಚಲಮ್ |
ಜಗಲ್ಲಯೇ ಮಹಾಭಯೇ ಮೃಕಂಡುಸೂನುಹರ್ಮ್ಯದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೩ ||

ಗತಂ ತದೈವ ಮೇ ಭಯಂ ತ್ವದಂಬು ವೀಕ್ಷಿತಂ ಯದಾ
ಮೃಕಂಡುಸೂನುಶೌನಕಾಸುರಾರಿಸೇವಿತಂ ಸದಾ |
ಪುನರ್ಭವಾಬ್ಧಿಜನ್ಮಜಂ ಭವಾಬ್ಧಿದುಃಖವರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೪ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಕಿನ್ನರಾಮರಾಸುರಾದಿಪೂಜಿತಂ
ಸುಲಕ್ಷನೀರತೀರಧೀರಪಕ್ಷಿಲಕ್ಷಕೂಜಿತಮ್ |
ವಸಿಷ್ಠಶಿಷ್ಟಪಿಪ್ಪಲಾದಿಕರ್ದಮಾದಿಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೫ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರನಾಚಿಕೇತಕಶ್ಯಪಾತ್ರಿಷತ್ಪದೈಃ
ಧೃತಂ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸೇಷು ನಾರದಾದಿಷತ್ಪದೈಃ |
ರವೀಂದುರಂತಿದೇವದೇವರಾಜಕರ್ಮಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೬ ||

ಅಲಕ್ಷಲಕ್ಷಲಕ್ಷಪಾಪಲಕ್ಷಸಾರಸಾಯುಧಂ
ತತಸ್ತು ಜೀವಜಂತುತಂತುಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ |
ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುಶಂಕರಸ್ವಕೀಯಧಾಮವರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೭ ||

ಅಹೋ ಧೃತಂ ಸ್ವನಂ ಶ್ರುತಂ ಮಹೇಶಿಕೇಶಜಾತಟೇ
ಕಿರಾತಸೂತಬಾಡಬೇಷು ಪಂಡಿತೇ ಶಠೇ ನಟೇ |
ದುರಂತಪಾಪತಾಪಹಾರಿ ಸರ್ವಜಂತುಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೮ ||

ಇದಂ ತು ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಂ ತ್ರಿಕಾಲಮೇವ ಯೇ ಸದಾ
ಪಠಂತಿ ತೇ ನಿರಂತರಂ ನ ಯಾಂತಿ ದುರ್ಗತಿಂ ಕದಾ |
ಸುಲಭ್ಯದೇಹದುರ್ಲಭಂ ಮಹೇಶಧಾಮಗೌರವಂ
ಪುನರ್ಭವಾ ನರಾ ನ ವೈ ವಿಲೋಕಯಂತಿ ರೌರವಮ್ || ೯ ||

narmada ashtakam in gujarati pdf,narmada ashtakam meaning in marathi,narmada ashtakam lyrics in hindi,narmada ashtak,narmada ashtakam,narmada ashtakam adi shankaracharya,narmada ashtak in gujarati,narmada ashtakam stotram,lyrics of narmada ashtakam,narmada ashtakam telugu pdf,narmada ashtakam with lyrics,narmada ashtak lyrics in english,narmada ashtak namami devi narmade,narmada,narmada ashtak lyrics,sankara narmada ashtakam,ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!