Nirguna Manasa Pooja in tamil

Nirguna Manasa Pooja in tamil

Nirguna Manasa Pooja in tamil

Manasa Devi 2

ஶிஷ்ய உவாச –
அக²ண்டே³ ஸச்சிதா³னந்தே³ நிர்விகல்பைகரூபிணி |
ஸ்தி²தே(அ)த்³விதீயபா⁴வே(அ)பி கத²ம் பூஜா விதீ⁴யதே || 1 ||

பூர்ணஸ்யாவாஹனம் குத்ர ஸர்வாதா⁴ரஸ்ய சாஸனம் |
ஸ்வச்ச²ஸ்ய பாத்³யமர்க்⁴யம் ச ஶுத்³த⁴ஸ்யாசமனம் குத꞉ || 2 ||

நிர்மலஸ்ய குத꞉ ஸ்னானம் வாஸோ விஶ்வோத³ரஸ்ய ச |
அகோ³த்ரஸ்ய த்வவர்ணஸ்ய குதஸ்தஸ்யோபவீதகம் || 3 ||

நிர்லேபஸ்ய குதோ க³ந்த⁴꞉ புஷ்பம் நிர்வாஸனஸ்ய ச |
நிர்விஶேஷஸ்ய கா பூ⁴ஷா கோ(அ)லங்காரோ நிராக்ருதே꞉ || 4 ||

நிரஞ்ஜனஸ்ய கிம் தூ⁴பைர்தீ³பைர்வா ஸர்வஸாக்ஷிண꞉ |
நிஜானந்தை³கத்ருப்தஸ்ய நைவேத்³யம் கிம் ப⁴வேதி³ஹ || 5 ||

விஶ்வானந்த³யிதுஸ்தஸ்ய கிம் தாம்பூ³லம் ப்ரகல்பதே |
ஸ்வயம்ப்ரகாஶசித்³ரூபோ யோ(அ)ஸாவர்காதி³பா⁴ஸக꞉ || 6 ||

கீ³யதே ஶ்ருதிபி⁴ஸ்தஸ்ய நீராஜனவிதி⁴꞉ குத꞉ |
ப்ரத³க்ஷிணமனந்தஸ்ய ப்ரணாமோ(அ)த்³வயவஸ்துன꞉ || 7 ||

வேத³வாசாமவேத்³யஸ்ய கிம் வா ஸ்தோத்ரம் விதீ⁴யதே |
அந்தர்ப³ஹி꞉ ஸம்ஸ்தி²தஸ்ய உத்³வாஸனவிதி⁴꞉ குத꞉ || 8 ||

ஶ்ரீ கு³ருருவாச –
ஆராத⁴யாமி மணிஸம்நிப⁴மாத்மலிங்க³ம்
மாயாபுரீஹ்ருத³யபங்கஜஸம்நிவிஷ்டம் |
ஶ்ரத்³தா⁴னதீ³விமலசித்தஜலாபி⁴ஷேகை-
ர்னித்யம் ஸமாதி⁴குஸுமைர்னபுனர்ப⁴வாய || 9 ||

அயமேகோ(அ)வஶிஷ்டோ(அ)ஸ்மீத்யேவமாவாஹயேச்சி²வம் |
ஆஸனம் கல்பயேத்பஶ்சாத்ஸ்வப்ரதிஷ்டா²த்மசிந்தனம் || 10 ||

புண்யபாபரஜ꞉ஸங்கோ³ மம நாஸ்தீதி வேத³னம் |
பாத்³யம் ஸமர்பயேத்³வித்³வன்ஸர்வகல்மஷனாஶனம் || 11 ||

அனாதி³கல்பவித்⁴ருதமூலாஜ்ஞானஜலாஞ்ஜலிம் |
விஸ்ருஜேதா³த்மலிங்க³ஸ்ய ததே³வார்க்⁴யஸமர்பணம் || 12 ||

ப்³ரஹ்மானந்தா³ப்³தி⁴கல்லோலகணகோட்யம்ஶலேஶகம் |
பிப³ந்தீந்த்³ராத³ய இதி த்⁴யானமாசமனம் மதம் || 13 ||

ப்³ரஹ்மானந்த³ஜலேனைவ லோகா꞉ ஸர்வே பரிப்லுதா꞉ |
அச்சே²த்³யோ(அ)யமிதி த்⁴யானமபி⁴ஷேசனமாத்மன꞉ || 14 ||

நிராவரணசைதன்யம் ப்ரகாஶோ(அ)ஸ்மீதி சிந்தனம் |
ஆத்மலிங்க³ஸ்ய ஸத்³வஸ்த்ரமித்யேவம் சிந்தயேன்முனி꞉ || 15 ||

த்ரிகு³ணாத்மாஶேஷலோகமாலிகாஸூத்ரமஸ்ம்யஹம் |
இதி நிஶ்சயமேவாத்ர ஹ்யுபவீதம் பரம் மதம் || 16 ||

அனேகவாஸனாமிஶ்ரப்ரபஞ்சோ(அ)யம் த்⁴ருதோ மயா |
நான்யேனேத்யனுஸந்தா⁴னமாத்மனஶ்சந்த³னம் ப⁴வேத் || 17 ||

ரஜ꞉ஸத்த்வதமோவ்ருத்தித்யாக³ரூபைஸ்திலாக்ஷதை꞉ |
ஆத்மலிங்க³ம் யஜேன்னித்யம் ஜீவன்முக்திப்ரஸித்³த⁴யே || 18 ||

ஈஶ்வரோ கு³ருராத்மேதி பே⁴த³த்ரயவிவர்ஜிதை꞉ |
பி³ல்வபத்ரைரத்³விதீயைராத்மலிங்க³ம் யஜேச்சி²வம் || 19 ||

ஸமஸ்தவாஸனாத்யாக³ம் தூ⁴பம் தஸ்ய விசிந்தயேத் |
ஜ்யோதிர்மயாத்மவிஜ்ஞானம் தீ³பம் ஸந்த³ர்ஶயேத்³பு³த⁴꞉ || 20 ||

நைவேத்³யமாத்மலிங்க³ஸ்ய ப்³ரஹ்மாண்டா³க்²யம் மஹோத³னம் |
பிபா³னந்த³ரஸம் ஸ்வாது³ ம்ருத்யுரஸ்யோபஸேசனம் || 21 ||

அஜ்ஞானோச்சி²ஷ்டகரஸ்ய க்ஷாலனம் ஜ்ஞானவாரிணா |
விஶுத்³த⁴ஸ்யாத்மலிங்க³ஸ்ய ஹஸ்தப்ரக்ஷாலனம் ஸ்மரேத் || 22 ||

ராகா³தி³கு³ணஶூன்யஸ்ய ஶிவஸ்ய பரமாத்மன꞉ |
ஸராக³விஷயாப்⁴யாஸத்யாக³ஸ்தாம்பூ³லசர்வணம் || 23 ||

அஜ்ஞானத்⁴வாந்தவித்⁴வம்ஸப்ரசண்ட³மதிபா⁴ஸ்கரம் |
ஆத்மனோ ப்³ரஹ்மதாஜ்ஞானம் நீராஜனமிஹாத்மன꞉ || 24 ||

விவித⁴ப்³ரஹ்மஸந்த்³ருஷ்டிர்மாலிகாபி⁴ரலங்க்ருதம் |
பூர்ணானந்தா³த்மதாத்³ருஷ்டிம் புஷ்பாஞ்ஜலிமனுஸ்மரேத் || 25 ||

பரிப்⁴ரமந்தி ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸஹஸ்ராணி மயீஶ்வரே |
கூடஸ்தா²சலரூபோ(அ)ஹமிதி த்⁴யானம் ப்ரத³க்ஷிணம் || 26 ||

விஶ்வவந்த்³யோ(அ)ஹமேவாஸ்மி நாஸ்தி வந்த்³யோ மத³ன்யத꞉ |
இத்யாலோசனமேவாத்ர ஸ்வாத்மலிங்க³ஸ்ய வந்த³னம் || 27 ||

ஆத்மன꞉ ஸத்க்ரியா ப்ரோக்தா கர்தவ்யாபா⁴வபா⁴வனா |
நாமரூபவ்யதீதாத்மசிந்தனம் நாமகீர்தனம் || 28 ||

ஶ்ரவணம் தஸ்ய தே³வஸ்ய ஶ்ரோதவ்யாபா⁴வசிந்தனம் |
மனநம் த்வாத்மலிங்க³ஸ்ய மந்தவ்யாபா⁴வசிந்தனம் || 29 ||

த்⁴யாதவ்யாபா⁴வவிஜ்ஞானம் நிதி³த்⁴யாஸனமாத்மன꞉ |
ஸமஸ்தப்⁴ராந்திவிக்ஷேபராஹித்யேனாத்மனிஷ்ட²தா || 30 ||

ஸமாதி⁴ராத்மனோ நாம நான்யச்சித்தஸ்ய விப்⁴ரம꞉ |
தத்ரைவ ப³ஹ்மணி ஸதா³ சித்தவிஶ்ராந்திரிஷ்யதே || 31 ||

ஏவம் வேதா³ந்தகல்போக்தஸ்வாத்மலிங்க³ப்ரபூஜனம் |
குர்வன்னா மரணம் வாபி க்ஷணம் வா ஸுஸமாஹித꞉ || 32 ||

ஸர்வது³ர்வாஸனாஜாலம் பத³பாம்ஸுமிவ த்யஜேத் |
விதூ⁴யாஜ்ஞானது³꞉கௌ²க⁴ம் மோக்ஷானந்த³ம் ஸமஶ்னுதே || 33 ||

shiva manasa puja stotram in sanskrit,shiva manasa puja lyrics in english,manasa,nirguna,brahman nirguna,manasa pooja,shiva manasa puja,manasa puja,shiva manasa puja mantra,nirguna meditation,tamil,nirguna nirakara,shiva manasa puja stotram,shiva manasa pooja mantra,shiva manasa pooja,manasa pooja stotram,manas puja,shiva manasa pooja stotram,manasa pooje,shri shiv manas puja,shiva manasa pooja stotram lyrics,manas pooja,shiva manas pooja stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *