Ratha Saptami Sloka in kannada

Ratha Saptami Sloka in kannada

Ratha Saptami Sloka in kannada

images 31 1

ಅರ್ಕಪತ್ರ ಸ್ನಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ |
ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ಸಪ್ತಲೋಕೈಕದೀಪಿಕೇ |
ಸಪ್ತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಪಾಪಂ ಹರ ಸಪ್ತಮಿ ಸತ್ವರಮ್ || ೧ ||

ಯನ್ಮಯಾತ್ರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪೂರ್ವಂ ಸಪ್ತಸು ಜನ್ಮಸು |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಶೋಕಮೋಹೌ ಚ ಮಾಕರೀ ಹಂತು ಸಪ್ತಮೀ || ೨ ||

ನಮಾಮಿ ಸಪ್ತಮೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀಮ್ |
ಸಪ್ತಾರ್ಕಪತ್ರಸ್ನಾನೇನ ಮಮ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಪೋಹತು || ೩ ||

ಅರ್ಘ್ಯ ಶ್ಲೋಕಂ |
ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಿ ವಹಪ್ರೀತ ಸಪ್ತಲೋಕ ಪ್ರದೀಪನ |
ಸಪ್ತಮೀ ಸಹಿತೋ ದೇವ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ದಿವಾಕರ || ೧ ||

—————
ಅನ್ಯ ಪಾಠಃ –
ಯದಾ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಮಯಾ ಜನ್ಮಸು ಜನ್ಮಸು |
ತನ್ಮೇ ರೋಗಂ ಚ ಶೋಕಂ ಚ ಮಾಕರೀ ಹಂತು ಸಪ್ತಮೀ || ೧

ಏತಜ್ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಯಚ್ಚ ಜನ್ಮಾಂತರಾರ್ಜಿತಮ್ |
ಮನೋ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಯಚ್ಚ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತೇ ಚ ಯೇ ಪುನಃ || ೨

ಇತಿ ಸಪ್ತವಿಧಂ ಪಾಪಂ ಸ್ನಾನಾನ್ಮೇ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಿಕೇ |
ಸಪ್ತವ್ಯಾಧಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಹರ ಮಾಕರಿ ಸಪ್ತಮೀ || ೩

ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಮಹಾಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಾ ವಸುಂಧರಾ |
ಶ್ವೇತಾರ್ಕ ಪರ್ಣಮಾದಾಯ ಸಪ್ತಮೀ ರಥ ಸಪ್ತಮೀ || ೪

ratha saptami,ratha saptami in kannada,ratha saptami pooja in kannada,ratha saptami vishesha in kannada,ratha saptami sloka,ratha sapthami,ratha saptami kannada,ratha saptami 2023,ratha saptami puja in kannada,ratha saptami pooja vidhana in kannada,ratha saptami rangoli,ratha saptami pooja vidhanam,ratha saptami festival,ratha saptami snanada shloka,ratha saptami mantra,ratha saptami puja vidhanam,ratha saptami puja vidhanam kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *