Sami Vruksha Prarthana in kannada

Sami Vruksha Prarthana in kannada

images 38 1

(ದಶಮ್ಯಾಂ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಶಮೀಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ-ತದನಂತರಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್)

ಶಮೀ ಶಮಯ ತೇ ಪಾಪಂ ಶಮೀ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಿನೀ |
ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಧನುರ್ಧಾರೀ ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ || ೧ ||

ಶಮೀಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ಶಮೀಂ ಕಂಟಕಧಾರಿಣೀಮ್ |
ಆರೋಹತು ಶಮೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನೃಣಾಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನೀಮ್ || ೨ ||

ನಮೋ ವಿಶ್ವಾಸವೃಕ್ಷಾಯ ಪಾರ್ಥಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ |
ತ್ವತ್ತಃ ಪತ್ರಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸದಾ ಮೇ ವಿಜಯೀ ಭವ || ೩ ||

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿರ್ಯದಿ |
ಪೌರುಷೇ ಚಾಽಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಶ್ಚರೈನಂ ಜಹಿರಾವಣಿಮ್ || ೪ ||

ಅಮಂಗಳಾನಾಂ ಪ್ರಶಮೀಂ ದುಷ್ಕೃತಸ್ಯ ಚ ನಾಶಿನೀಮ್ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನಹಾರಿಣೀಂ ಧನ್ಯಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಶಮೀಂ ಶುಭಾಮ್ || ೫ ||

shami vriksha pooja,shami vruksha prarthana,shami vruksha mantram,shami vruksha pooja in navaratri,shami vruksham mantram,shami vriksha mantra,shami puja on vijayadashami in telugu,jammi chettu pooja in telugu,shami vruksha,shami tree puja mantra,shami vriksha ki puja kaise kare,shami tree,shami puja,jammi chettu pooja in dasara,shani anugraha jammi chettu,shami vriksha stotra,shami pooja,shami pooja on vijayadashami,jammi chettu benefits in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *