April 24, 2024

Sankashta Nashana Vishnu Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 18T213754.788 1

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಪುನರ್ದೈತ್ಯಂ ಸಮಾಯಾಂತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾಃ ಸವಾಸವಾಃ |
ಭಯಪ್ರಕಂಪಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಸ್ತೋತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ || ೧ ||

ದೇವಾ ಊಚುಃ |
ನಮೋ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿನಾನಾಸ್ವರೂಪೈಃ
ಸದಾ ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೋದ್ಯತಾಯಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ |
ವಿಧಾತ್ರಾದಿ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸಕರ್ತ್ರೇ
ಗದಾಶಂಖಪದ್ಮಾರಿಹಸ್ತಾಯ ತೇಽಸ್ತು || ೨ ||

ರಮಾವಲ್ಲಭಾಯಾಽಸುರಾಣಾಂ ನಿಹಂತ್ರೇ
ಭುಜಂಗಾರಿಯಾನಾಯ ಪೀತಾಂಬರಾಯ |
ಮಖಾದಿಕ್ರಿಯಾಪಾಕಕರ್ತ್ರೇ ವಿಕರ್ತ್ರೇ
ಶರಣ್ಯಾಯ ತಸ್ಮೈ ನತಾಃ ಸ್ಮೋ ನತಾಃ ಸ್ಮಃ || ೩ ||

ನಮೋ ದೈತ್ಯಸಂತಾಪಿತಾಮರ್ತ್ಯದುಃಖಾ-
-ಚಲಧ್ವಂಸದಂಭೋಲಯೇ ವಿಷ್ಣವೇ ತೇ |
ಭುಜಂಗೇಶತಲ್ಪೇಶಯಾನಾ[ಯಾ]ಽರ್ಕಚಂದ್ರ-
-ದ್ವಿನೇತ್ರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನತಾಃ ಸ್ಮೋ ನತಾಃ ಸ್ಮಃ || ೪ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸ ಕದಾಚಿನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟೈಃ ಪೀಡ್ಯತೇ ಕೃಪಯಾ ಹರೇಃ || ೫ ||

ಇತಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಪೃಥುನಾರದಸಂವಾದೇ ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

sankashta nashana vishnu stotram,sankashta nasana vishnu stotram,ganapathi sankashta stuthi kannada,sankat nashan vishnu stotram,kannada,sankashta nasana vishnu stotram in telugu,sankasht nashan vishnu stotram,sankashta nasana vishnu stotram by ashalatha,sankashta nasana vishnu stotram telugu with lyrics,sankata nashan ganesh stotram in kannada,sankast nashan ganesh stotram in kannada,sankashti ganesh stotram in kannada,sankashta nashana stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!