Sri Adisesha Stavam lyrics in kannada

Sri Adisesha Stavam lyrics in kannada

Sri Adisesha Stavam lyrics in kannada

images 2023 12 20T181552.446 1

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣುಪದಾಂಭೋಜ ಪೀಠಾಯುತ ಫಣಾತಲಮ್ |
ಶೇಷತ್ವೈಕ ಸ್ವರೂಪಂ ತಂ ಆದಿಶೇಷಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೧ ||

ಅನಂತಾಂ ದಧತಂ ಶೀರ್ಷೈಃ ಅನಂತಶಯನಾಯಿತಮ್ |
ಅನಂತೇ ಚ ಪದೇ ಭಾಂತಂ ತಂ ಅನಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨ ||

ಶೇಷೇ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಸ್ತಸ್ಯ ಶೇಷಭೂತಂ ಚರಾಚರಮ್ |
ಪ್ರಥಮೋದಾಹೃತಿಂ ತತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತಂ ಶೇಷಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ವಂದೇ ಸಹಸ್ರಸ್ಥೂಣಾಖ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಮಣಿಮಂಡಪಮ್ |
ಫಣಾ ಸಹಸ್ರರತ್ನೌಘೈಃ ದೀಪಯಂತಂ ಫಣೀಶ್ವರಮ್ || ೪ ||

ಶೇಷಃ ಸಿಂಹಾಸನೀ ಭೂತ್ವಾ ಛತ್ರಯಿತ್ವಾ ಫಣಾವಳಿಮ್ |
ವೀರಾಸನೇನೋಪವಿಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಶೇಽಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಂ ಬಭೌ || ೫ ||

ಪರ್ಯಂಕೀಕೃತ್ಯ ಭೋಗಂ ಸ್ವಂ ಸ್ವಪಂತಂ ತತ್ರ ಮಾಧವಮ್ |
ಸೇವಮಾನಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ನಾಗರಾಜಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೬ ||

ಶರದಭ್ರರುಚಿಃ ಸ್ವಾಂಕ ಶಯಿತ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾ |
ಶೇಷಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿರಾಭಾತಿ ಚೈತ್ರಪರ್ವ ಶಶಾಂಕವತ್ || ೭ ||

ಸೌಮಿತ್ರೀ ಭೂಯ ರಾಮಸ್ಯ ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯಮುಪಾಗತಃ |
ಶೇಷತ್ವಾನುಗುಣಂ ಶೇಷಃ ತಸ್ಯಾಸೀನ್ನಿತ್ಯಕಿಂಕರಃ || ೮ ||

ಅತ್ತ್ವಾಲೋಕಾನ್ ಲಯಾಂಬೋಧೌ ಯದಾ ಶಿಶಯಿಷುರ್ಹರಿಃ |
ವಟಪತ್ರತನುಃ ಶೇಷಃ ತಲ್ಪಂ ತಸ್ಯಾಭವತ್ತದಾ || ೯ ||

ಪಾದುಕೀಭೂತ ರಾಮಸ್ಯ ತದಾಜ್ಞಾಂ ಪರಿಪಾಲಯನ್ |
ಪಾರತಂತ್ರ್ಯೇಽತಿ ಶೇಷೇ ತ್ವಂ ಶೇಷ ತಾಂ ಜಾನಕೀಮಪಿ || ೧೦ ||

ಚಿರಂ ವಿಹೃತ್ಯ ವಿಪಿನೇ ಸುಖಂ ಸ್ವಪಿತುಮಿಚ್ಛತೋಃ |
ಸೀತಾರಾಘವಯೋರಾಸೇದುಪಧಾನಾಂ ಫಣೀಶ್ವರಃ || ೧೧ ||

ದೇವಕೀಗರ್ಭಮಾವಿಶ್ಯ ಹರೇಸ್ತ್ರಾತಾಸಿ ಶೇಷ ಭೋಃ |
ಸತ್ಸಂತಾನಾರ್ಥಿನಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಂ ವಿತನ್ವತೇ || ೧೨ ||

ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವಶಿಶುಂ ಯಾತಿ ವಸುದೇವೇ ವ್ರಜಂ ದ್ರುತಮ್ |
ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಭೂಯ ಶೇಷ ತ್ವಂ ತಂ ರಿರಕ್ಷಿಷುರನ್ವಗಾಃ || ೧೩ ||

ಪ್ರಸೂನದ್ಭಿಃ ಫಣಾರತ್ನೈಃ ನಿಕುಂಜೇ ಭೂಯ ಭೋಗಿರಾಟ್ |
ರಾಧಾಮಾಧವಯೋರಾಸೀತ್ ಸಂಕೇತಸ್ಥಾನಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೪ ||

ಭಗವಚ್ಛೇಷಭೂತೈಸ್ತ್ವಂ ಅಶೇಷೈಃ ಶೇಷ ಗೀಯಸೇ |
ಆದಿಶೇಷ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಾರ್ಥಕಂ ನಾಮ ತೇ ತತಃ || ೧೫ ||

ಅನಂತಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ನಾಗಾನಾಂ ಇತಿ ಗೀತಾಸು ಸನ್ನುತಃ |
ಅನಂತೋಽನಂತಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪದಾಪ್ಯೇತ್ಯನಂತ ತಾಮ್ || ೧೬ ||

ಅಹೋ ವಿವಿಧರೋಽಪ್ಯೇಷಃ ಶೇಷಃ ಶ್ರೀಪತಿ ಸೇವನಾತ್ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಯೋಽನಂತೋಽಭೂತ್ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೧೭ ||

ಹರೇಃ ಶ್ರೀಪಾದ ಚಿಹ್ನಾನಿ ಧತ್ತೇ ಶೀರ್ಷೈಃ ಫಣೀಶ್ವರಃ |
ಚಿಹ್ನಾನಿ ಸ್ವಾಮಿನೋ ದಾಸೈಃ ಧರ್ತವ್ಯಾನಿತಿ ಬೋಧಯನ್ || ೧೮ ||

ಅನಂತ ಸೇವಿನಃ ಸರ್ವೇ ಜೀರ್ಣಾಂ ತ್ವಚಮಿವೋರಗಃ |
ವಿಮುಚ್ಯ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಂ ಶೇಷತ್ವೇ ಕುರ್ವತೇ ರತಿಮ್ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶನಾಯ ಸಾಹಸ್ರೀಂ ಯುಗಪತ್ಪರಿಕೀರ್ತಯನ್ |
ಸಹಸ್ರವದನಃ ಶೇಷೋ ನೂನಂ ದ್ವಿರಸನೋಽಭವತ್ || ೨೦ ||

ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಫಣೀಶ್ವರ ಖಗೇಶ್ವರೌ |
ಶಯನಂ ವಾಹನಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಅಭೂತಾಂ ತ್ವತ್ಪದಾಶ್ರಯೌ || ೨೧ ||

ವಪುಃ ಶಬ್ದಮನೋದೋಷಾನ್ವಿರಸ್ಯ ಶೃತಿಗೋಚರಮ್ |
ದರ್ಶಯಂತಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ತಂ ಶೇಷಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೨ ||

ಶೇಷತಲ್ಪೇನ ರಂಗೇಶಃ ಶೇಷಾದ್ರೌ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ |
ಹಸ್ತಿ ಕಾಳೇಶ್ವರಃ ಶೇಷ ಭೂಷಣೇನ ವಿರಾಜತೇ || ೨೩ ||

ಭವತ್ಪಾದುಕಾತ್ವಂ ತೇ ಮಹತ್ತ್ವಾ ಪಾದುಕೋ ಗುಣಃ |
ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಂತಿ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೇಷಯಃ ಸ ಮೇ || ೨೪ ||

ಭಾಗವತ ಶೇಷತಾಯಾಃ ಮಹತ್ತ್ವಮಾವೇದಯನ್ನಯಂ ಶೇಷಃ |
ಗುರುರಸ್ಯ ವಾಮಪಾದೇ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಾಹಸ್ಯ ವೀರಕಟಕಮಾಭೂತ್ || ೨೫ ||

ಶೇಷಃ ಪೀತಾಂಬರಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ತದ್ವಿಷ್ಣುಧೃತಮಂಬರಮ್ |
ಶೇಷವಸ್ತ್ರಮಿತಿ ಖ್ಯಾತ್ಯಾ ಭಕ್ತ ಸಮ್ಮಾನ್ಯತಾಂ ಗತಮ್ || ೨೬ ||

ದುರ್ಮತಿಂ ಜನನೀಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಶರಣಂ ಗತಃ |
ತೇನ ದತ್ತ್ವಾಭಯೋಽನಂತಃ ತಸ್ಯಾಸೇನ್ನಿತ್ಯಕಿಂಕರಃ || ೨೭ ||

ಗರ್ಗಾಯ ಮುನಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ್ಯಾಂ ಯಃ ಸಮುಪಾದಿಶತ್ |
ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಪೂಜ್ಯಂ ತಂ ಅನಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೮ ||

ವಂದೇಽನಂತಂ ಮುದಾಭಾಂತಂ ರುಚಾ ಶ್ವೇತಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ |
ಹರಿಪಾದಾಬ್ಜ ಶರಣಂ ತದೀಯಾಸ್ಯಾಬ್ಜ ತೋಷಣಮ್ || ೨೯ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಧಾರಿಣೇ |
ವಾರುಣೀ ಕೀರ್ತಿ ಸಹಿತಾಯಾನಂತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೩೦ ||

ಇಮಂ ಸ್ತುತಿಂ ಅನಂತಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ |
ಸರ್ಪಬಾಧಾ ನ ತೇಷಾಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸ್ಯುಃ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಾಃ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಆದಿಶೇಷ ಸ್ತವಮ್ ||

vishnu stavam,adisesha astakam,adisesha,sri stavam,sri varadaraja stavam,varadaraja stavam,vishnu stavanam,aadi sesha ananta sayana mantra,aadi sesha ananta sayana stotram,vishnu stavanam by ashalatha,sri shiva,vishnu stavanam telugu,vishnu stavanam in telugu,vishnu stavanam telugu with lyrics,aadi sesha ananta sayana song telugu,ashtaksharam,mahalakshmi kavacham,aadi sesha ananta sayana devotional song,shiridi sainath,shiridi sai baba

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *