May 24, 2024

Sri Balarama Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 21T092940.335 1

ಶ್ರೀಃ ಜಯ ರಾಮ ಸದಾರಾಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ |
ಅವಿದ್ಯಾಪಙ್ಕಗಲಿತನಿರ್ಮಲಾಕಾರ ತೇ ನಮಃ || ೧ ||

ಜಯಾಽಖಿಲಜಗದ್ಭಾರಧಾರಣ ಶ್ರಮವರ್ಜಿತ |
ತಾಪತ್ರಯವಿಕರ್ಷಾಯ ಹಲಂ ಕಲಯತೇ ಸದಾ || ೨ ||

ಪ್ರಪನ್ನದೀನತ್ರಾಣಾಯ ಬಲರಾಮಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ತ್ವಮೇವೇಶ ಪರಾಶೇಷಕಲುಷಕ್ಷಾಲನಪ್ರಭುಃ || ೩ ||

ಪ್ರಪನ್ನಕರುಣಾಸಿನ್ಧೋ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಚರಾಚರಫಣಾಗ್ರೇಣಧೃತಾ ಯೇನ ವಸುನ್ಧರಾ || ೪ ||

ಮಾಮುದ್ಧರಾಸ್ಮದ್ದುಷ್ಪಾರಾದ್ಭವಾಂಭೋಧೇರಪಾರತಃ |
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಪರಮೇಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಬಲರಾಮಾಧಿದೈವತಮ್ |
ಬಲಿಷ್ಠಃ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಗರಿಷ್ಠಃ ಸೋಽಭಿಜಾಯತೇ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

balarama mantra,kannada,lord balarama,balaram mantra,balarama,balaram purnima,lord balarama mantra,balarama mantra with lyrics,raja raja kannada song,balarama gayatri mantra,balaram sahasranam,mukunda mala stotra,balarama avataram,raja raja kanasina raja kannada song,mukunda mala stotra with lyrics,mukunda mala stotra iskcon,balarama avataram song by t m krishna,ravichandran songs kannada,balarana,balaram krishna,elephant balarama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!