May 21, 2024

Sri Damodara Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 22T132941.492 1

ಸಿಂಧುದೇಶೋದ್ಭವೋ ವಿಪ್ರೋ ನಾಮ್ನಾ ಸತ್ಯವ್ರತಸ್ಸುಧೀಃ |
ವಿರಕ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರಗೃಹಾದಿಕಮ್ || ೧ ||

ಬೃಂದಾವನೇ ಸ್ಥಿತಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರರಾಧ ದಿವಾನಿಶಮ್ |
ನಿಸ್ಸ್ವಸ್ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವಿಪ್ರೋ ನಿರ್ಜನೇಽವ್ಯಗ್ರಮಾನಸಃ || ೨ ||

ಕಾರ್ತಿಕೇ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದಾಮೋದರಂ ನೃಪ |
ತೃತೀಯೇಽಹ್ನಿ ಸಕೃದ್ಭುಂಕ್ತೇ ಪತ್ರಂ ಮೂಲಂ ಫಲಂ ತಥಾ || ೩ ||

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಹರಿಂ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದಾಮೋದರಾಭಿಧಮ್ || ೪ ||

ಸತ್ಯವ್ರತ ಉವಾಚ –
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಮ್ |
ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲೇ ಧಾವಮಾನಂ
ಪರಾಮೃಷ್ಟಮತ್ಯಂತತೋ ದೂತಗೋಪ್ಯಾ || ೫ ||

ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ
ಕರಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕನೇತ್ರಮ್ |
ಮುಹುಶ್ಶ್ವಾಸಕಂ ಪತ್ರಿರೇಖಾಂಕ ಕಂಠಂ
ಸ್ಥಿತಂ ನೌಮಿ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತವಂದ್ಯಮ್ || ೬ ||

ವರಂ ದೇವ ದೇಹೀಶ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ
ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇಽಹಂ ವರೇಶಾದಪೀಹ |
ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲಬಾಲಂ
ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಂ ಕಿಮನ್ಯೈಃ || ೭ ||

ಇದಂ ತೇ ಮುಖಾಂಭೋಜಮತ್ಯಂತನೀಲೈ-
ರ್ವೃತಂ ಕುಂತಲೈಸ್ಸ್ನಿಗ್ಧವಕ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಗೋಪ್ಯಾ |
ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತಂ ಬಿಂಬರಕ್ತಾಧರಂ ಮೇ
ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಮಲಂ ಲಕ್ಷಲಾಭೈಃ || ೮ ||

ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರಾನಂತ ವಿಷ್ಣೋ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖಜಾಲಾಬ್ಧಿಮಗ್ನಮ್ |
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾಽತಿದೀನಂ ಚ ರಕ್ಷ
ಗೃಹಾಣೇಶ ಮಾಮಜ್ಞಮೇವಾಕ್ಷಿದೃಶ್ಯಮ್ || ೯ ||

ಕುಬೇರಾತ್ಮಜೌ ವೃಕ್ಷಮೂರ್ತೀ ಚ ಯದ್ಯ-
ತ್ತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೌ ಭಕ್ತಿಭಾಜೌ ಕೃತೌ ಚ |
ತಥಾ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಂ ಮೇ ಪ್ರಯಚ್ಛ
ನ ಮೋಕ್ಷೇಽಽಗ್ರಹೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸುಧಾಮ್ನೇ ಸ್ಫುರದ್ದೀಪ್ತಧಾಮ್ನೇ
ತಥಾಂತಃಸ್ಥವಿಶ್ವಸ್ಯಧಾಮ್ನೇ ನಮಸ್ತೇ |
ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತ್ವದೀಯಪ್ರಿಯಾಯೈ
ನಮೋಽನಂತಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೧ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಸತ್ಯವ್ರತದ್ವಿಜಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದಾಮೋದರೋ ಹರಿಃ |
ವಿದ್ಯುಲ್ಲೀಲಾಚಮತ್ಕಾರೋ ಹೃದಯೇ ಶನಕೈರಭೂತ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸತ್ಯವ್ರತಕೃತ ದಾಮೋದರಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

govind damodar stotram,damodara stotram,damodar stotram,govinda damodara stotram,damodara stotram in kannada,govinda damodara stotram in kannada,govinda damodara stotram in kannada with lyrics,damodar stotra,govind damodar stotra,damodar,damodara stotram kannada,damodara kavacham in kannada,damodara stotram kannada pdf,damodara stotram kannada lyrics,damodara stotram kannada live,damodar ashtakam,damodara kavacham in kannada with lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!