April 24, 2024

Sri Ganga Stava lyrics in tamil

Ganga 2

ஸூத உவாச –
ஶ்ருணுத்⁴வம் முனய꞉ ஸர்வே க³ங்கா³ஸ்தவமனுத்தமம் |
ஶோகமோஹஹரம் பும்ஸாம்ருஷிபி⁴꞉ பரிகீர்திதம் || 1 ||

ருஷய ஊசு꞉ –
இயம் ஸுரதரங்கி³ணீ ப⁴வனவாரிதே⁴ஸ்தாரிணீ
ஸ்துதா ஹரிபதா³ம்பு³ஜாது³பக³தா ஜக³த்ஸம்ஸத³꞉ |
ஸுமேருஶிக²ராமரப்ரியஜலாமலக்ஷாலினீ
ப்ரஸன்னவத³னா ஶுபா⁴ ப⁴வப⁴யஸ்ய வித்³ராவிணீ || 2 ||

ப⁴கீ³ரத²ரதா²னுகா³ ஸுரகரீந்த்³ரத³ர்பாபஹா
மஹேஶமுகுடப்ரபா⁴ கி³ரிஶிர꞉பதாகா ஸிதா |
ஸுராஸுரனரோரகை³ரஜப⁴வாச்யுதை꞉ ஸம்ஸ்துதா
விமுக்திப²லஶாலினீ கலுஷனாஶினீ ராஜதே || 3 ||

பிதாமஹகமண்ட³லுப்ரப⁴வமுக்திபீ³ஜா லதா
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிக³ணஸ்துதத்³விஜகுலாலவாலாவ்ருதா |
ஸுமேருஶிக²ராபி⁴தா³ நிபதிதா த்ரிலோகாவ்ருதா
ஸுத⁴ர்மப²லஶாலினீ ஸுக²பலாஶினீ ராஜதே || 4 ||

சரத்³விஹக³மாலினீ ஸக³ரவம்ஶமுக்திப்ரதா³
முனீந்த்³ரவரனந்தி³னீ தி³வி மதா ச மந்தா³கினீ |
ஸதா³ து³ரிதனாஶினீ விமலவாரிஸந்த³ர்ஶன-
ப்ரணாமகு³ணகீர்தனாதி³ஷு ஜக³த்ஸு ஸம்ராஜதே || 5 ||

மஹாபி⁴ஷஸுதாங்க³னா ஹிமகி³ரீஶகூடஸ்தனா
ஸபே²னஜலஹாஸினீ ஸிதமராலஸஞ்சாரிணீ |
சலல்லஹரிஸத்கரா வரஸரோஜமாலாத⁴ரா
ரஸோல்லஸிதகா³மினீ ஜலதி⁴காமினீ ராஜதே || 6 ||

க்வசின்முனிக³ணை꞉ ஸ்துதா க்வசித³னந்தஸம்பூஜிதா
க்வசித்கலகலஸ்வனா க்வசித³தீ⁴ரயாதோ³க³ணா |
க்வசித்³ரவிகரோஜ்ஜ்வலா க்வசிது³த³க்³ரபாதாகுலா
க்வசிஜ்ஜனவிகா³ஹிதா ஜயதி பீ⁴ஷ்மமாதா ஸதீ || 7 ||

ஸ ஏவ குஶலீ ஜன꞉ ப்ரணமதீஹ பா⁴கீ³ரதீ²ம்
ஸ ஏவ தபஸாம் நிதி⁴ர்ஜபதி ஜாஹ்னவீமாத³ராத் |
ஸ ஏவ புருஷோத்தம꞉ ஸ்மரதி ஸாது⁴ மந்தா³கினீம்
ஸ ஏவ விஜயீ ப்ரபு⁴꞉ ஸுரதரங்கி³ணீம் ஸேவதே || 8 ||

தவாமலஜலாசிதம் க²க³ஸ்ருகா³லமீனக்ஷதம்
சலல்லஹரிலோலிதம் ருசிரதீரஜம்பா⁴லிதம் |
கதா³ நிஜவபுர்முதா³ ஸுரனரோரகை³꞉ ஸம்ஸ்துதோ(அ)ப்யஹம்
த்ரிபத²கா³மினி ப்ரியமதீவ பஶ்யாம்யஹோ || 9 ||

த்வத்தீரே வஸதிம் தவாமலஜலஸ்னானம் தவ ப்ரேக்ஷணம்
த்வன்னாமஸ்மரணம் தவோத³யகதா²ஸம்லாபனம் பாவனம் |
க³ங்கே³ மே தவ ஸேவனைகனிபுணோ(அ)ப்யானந்தி³தஶ்சாத்³ருத꞉
ஸ்துத்வா சோத்³க³தபாதகோ பு⁴வி கதா³ ஶாந்தஶ்சரிஷ்யாம்யஹம் || 10 ||

இத்யேதத்³ருஷிபி⁴꞉ ப்ரோக்தம் க³ங்கா³ஸ்தவனமுத்தமம் |
ஸ்வர்க்³யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் பட²னாச்ச்²ரவணாத³பி || 11 ||

ஸர்வபாபஹரம் பும்ஸாம் ப³லமாயுர்விவர்த⁴னம் |
ப்ராதர்மத்⁴யாஹ்னஸாயாஹ்னே க³ங்கா³ஸான்னித்⁴யதா ப⁴வேத் || 12 ||

இத்யேதத்³பா⁴ர்க³வாக்²யானம் ஶுகதே³வான்மயா ஶ்ருதம் |
படி²தம் ஶ்ராவிதம் சாத்ர புண்யம் த⁴ன்யம் யஶஸ்கரம் || 13 ||

அவதாரம் மஹாவிஷ்ணோ꞉ கல்கே꞉ பரமமத்³பு⁴தம் |
பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் ப⁴க்த்யா ஸர்வாஶுப⁴வினாஶனம் || 14 ||

இதி ஶ்ரீகல்கிபுராணே க³ங்கா³ஸ்தவ꞉ ||

ganga mantra in hindi,ganga stotram,ganga,murugan songs in tamil,ganga mantra in sanskrit,ganga ashtottaram in telugu,tamil songs,ganga mantra in kannada,ganga mantra,ganga mantra lyrics,sri ganga stotram,carnatic and tamil music,lingahstakam tamil,tamil carnatic fusion songs,tamil carnatic music,carnatic devotional songs tamil,ganga stotram with lyrics,jai ganga mata,tamil,ganga stotra,ganga bhajan,ganga miaya,ganga ashtottara shatanamavali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!