Sri Kamalapati Ashtakam lyrics in hindi

Sri Kamalapati Ashtakam lyrics in hindi

Sri Kamalapati Ashtakam lyrics in hindi

images 2023 12 21T184803.589 3

भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं
गरुडवाहनमम्बुजलोचनम् ।
नलिनचक्रगदाकरमव्ययं
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ १ ॥

अलिकुलासितकोमलकुन्तलं
विमलपीतदुकूलमनोहरम् ।
जलधिजाश्रितवामकलेबरं
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ २ ॥

किमु जपैश्च तपोभिरुताध्वरै-
-रपि किमुत्तमतीर्थनिषेवणैः ।
किमुत शास्त्रकदम्बविलोकनै-
-र्भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ३ ॥

मनुजदेहमिमं भुवि दुर्लभं
समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् ।
विषयलम्पटतामपहाय वै
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ४ ॥

न वनिता न सुतो न सहोदरो
न हि पिता जननी न च बान्धवः ।
व्रजति साकमनेन जनेन वै
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ५ ॥

सकलमेव चलं सचराचरं
जगदिदं सुतरां धनयौवनम् ।
समवलोक्य विवेकदृशा द्रुतं
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ६ ॥

विविधरोगयुतं क्षणभङ्गुरं
परवशं नवमार्गमलाकुलम् ।
परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ७ ॥

मुनिवरैरनिशं हृदि भावितं
शिवविरिञ्चिमहेन्द्रनुतं सदा ।
मरणजन्मजराभयमोचनं
भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ ८ ॥

हरिपदाष्टकमेतदनुत्तमं
परमहंसजनेन समीरितम् ।
पठति यस्तु समाहितचेतसा
व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवम् ॥ ९ ॥

इति श्रीमत्परमहंस स्वामि ब्रह्मानन्द विरचितं कमलापत्यष्टकम् ॥

sri kamalapati astakam,kamlapati ashtakam,shri kamlapati ashtakam,shri kamlapati ashtakam lyrics,shri kamalapati ashtakam भजत रे मनुजा कमलपथिं,shri kamlapati ashtakam with lyrics,mahalaxmi ashtakam,mahalakshmi ashtakam,sri kamalapati astakam by malola kannan,kamala pathya ashtakam,malola kannan receites sri kamalapti astakam,ram ashtakam,rama ashtakam,pashupati ashtakam,rama ashtakam status,kamalapati das iskcon,mahalakshmi ashtakam lyrics

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *