Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam lyrics in kannada

Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam lyrics in kannada

Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam lyrics in kannada

images 93 1

ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲಾತ್ಮಾ ಕಲಿಕಲುಷಮಹಾತೂಲವಾತೂಲನಾಮಾ
ಸೀಮಾತೀತಾತ್ಮಭೂಮಾ ಮಮ ಹಯವದನಾ ದೇವತಾ ಧಾವಿತಾರಿಃ |
ಯಾತಾ ಶ್ವೇತಾಬ್ಜಮಧ್ಯಂ ಪ್ರವಿಮಲಕಮಲ ಸ್ರಗ್ಧರಾ ದುಗ್ಧರಾಶಿಃ
ಸ್ಮೇರಾ ಸಾ ರಾಜರಾಜಪ್ರಭೃತಿ ನುತಿಪದಂ ಸಂಪದಂ ಸಂವಿಧತ್ತಾಮ್ || ೧ ||

ತಾರಾ ತಾರಾಧಿನಾಥಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಸುಧಾ ಹೀರಹಾರಾಭಿರಾಮಾ
ರಾಮಾ ರತ್ನಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಾಕುಚಲಿಕುಚ ಪರೀರಂಭಸಂರಂಭಧನ್ಯಾ |
ಮಾನ್ಯಾಽನನ್ಯಾರ್ಹದಾಸ್ಯಪ್ರಣತತತಿ ಪರಿತ್ರಾಣಸತ್ರಾತ್ತದೀಕ್ಷಾ
ದಕ್ಷಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೈಷಾ ಸಪದಿ ಹಯಮುಖೋ ದೇವತಾ ಸಾಽವತಾನ್ನಃ || ೨ ||

ಅಂತರ್ಧ್ವಾಂತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಂ ನಿಗಮಹೃದಸುರಧ್ವಂಸನೈಕಾಂತಕಲ್ಯಂ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಜಲಧಿಮಭಿನಮದ್ಬಾಂಧವಂ ಸೈಂಧವಾಸ್ಯಮ್ |
ಶುಭ್ರಾಂಶು ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ದಧತಮರಿದರೌ ಪುಸ್ತಕಂ ಹಸ್ತಕಂಜೈಃ
ಭದ್ರಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಮಪಿ ಹೃದಿ ಶರಣಂ ಯಾಮ್ಯುದಾರಂ ಸದಾರಮ್ || ೩ ||

ವಂದೇ ತಂ ದೇವಮಾದ್ಯಂ ನಮದಮರಮಹಾರತ್ನಕೋಟೀರಕೋಟೀ-
-ವಾಟೀನಿರ್ಯತ್ನನಿರ್ಯದ್ಘೃಣಿಗಣಮಸೃಣೀಭೂತ ಪಾದಾಂಶುಜಾತಮ್ |
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಶ್ರುತಿಶಿಖರಗುರು ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೈಃ
ಪೂಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಯಂ ಸಭಾಜ್ಯಂ ಕಲಿರಿಪುಗುರುಭಿಃ ಶಶ್ವದಶ್ವೋತ್ತಮಾಂಗಮ್ || ೪ ||

ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾಽನವದ್ಯಾ ಯದನಘ ಕರುಣಾಸಾರಸಾರಪ್ರಸಾರಾತ್
ಧೀರಾಧಾರಾಧರಾಯಾಮಜನಿ ಜನಿಮತಾಂ ತಾಪನಿರ್ವಾಪಯಿತ್ರೀ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಾದಿಮಪದಕಲಿಜಿತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತಂ ತತ್
ಶ್ರೀಮದ್ಧಾಮಾತಿಭೂಮ ಪ್ರಥಯತು ಕುಶಲಂ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವನಾಮ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಪಂಚರತ್ನಮ್ |

lakshmi hayagreeva pancharatnam,lakshmi hayagreeva mantra,sri lakshmi hayagreeva pancharatnam,kannada devotional songs,sri lakshmi hayagereeva pancharatnam,lakshmi hayagreeva stotram,lakshmi hayagreeva,hayagreeva,sri lakshmi hayagreeva kshetra darshana,sri lakshmi hayagreeva stotram,hayagreeva stotram,lakshmi hayagreeva songs,hayagreeva mantra,bhagyada lakshmi baramma,gayatri sahasranama in kannada,pancharatnam,gayatri sahasranama stotram in kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *