Sri Lakshmi Narayana Ashtakam lyrics in kannada

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam lyrics in kannada

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam lyrics in kannada

images 2023 12 20T114016.592 1

ಆರ್ತಾನಾಂ ದುಃಖಶಮನೇ ದೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಮ್ |
ಅಶೇಷಜಗದಾಧಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಅಪಾರಕರುಣಾಂಭೋಧಿಂ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಮಚ್ಯುತಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಭಕ್ತಾನಾಂ ವತ್ಸಲಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಸರ್ವಗುಣಾಕರಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಚಿದಚಿತ್ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ ಆಧಾರಂ ವರದಂ ಪರಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಲೋಕನಾಥಂ ದಯಾನಿಧಿಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಲಸತ್ಸೂತ್ರಶೋಭಿತಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಹಸ್ತೇನ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಯಜಂ ಅಭಯಪ್ರದಮಕ್ಷರಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ |
ವಿಮುಕ್ತಸ್ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ ||

lakshmi narayana stotram,sri lakshmi narayana,lakshmi ashtakam,lakshmi narayana mantra,narayana stotram kannada,sri lakshmi narayana hrudayam,lakshmi narayana hrudayam,narayana ashtakam,subramanya ashtakam in kannada,lakshmi hrudayam in kannada,sri lakshmi narayana ashtakam,sri lakshmi narayana hrudaya stotram,lakshmi narayana hrudaya stotram,lakshmi hrudayam stotram in kannada,lakshmi narayan,lakshmi hrudaya stotra in kannada,mahalakshmi ashtakam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *