Sri Purushottama Stuti lyrics in kannada

Sri Purushottama Stuti lyrics in kannada

images 83 1

ಓಂ ನಮಃ ಪರಮಾರ್ಥಾರ್ಥ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಷರಾಕ್ಷರ |
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಕಲಾತೀತ ಸಕಲೇಶ ನಿರಂಜನ || ೧ ||

ಗುಣಾಂಜನ ಗುಣಾಧಾರ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮನ್ ಗುಣಸ್ಥಿರ |
ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ಮಹಾಮೂರ್ತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮೂರ್ತೇ ಸ್ಫುಟಾಸ್ಫುಟ || ೨ ||

ಕರಾಲಸೌಮ್ಯರೂಪಾತ್ಮನ್ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯುತ |
ಸದಸದ್ರೂಪ ಸದ್ಭಾವ ಸದಸದ್ಭಾವಭಾವನ || ೩ ||

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನ್ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಮಲಾಶ್ರಿತ |
ಏಕಾನೇಕ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಾಸುದೇವಾದಿಕಾರಣ || ೪ ||

ಯಃ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪ್ರಕಟಃ ಪ್ರಕಾಶೋ
ಯಃ ಸರ್ವಭೂತೋ ನ ಚ ಸರ್ವಭೂತಃ |
ವಿಶ್ವಂ ಯತಶ್ಚೈತದವಿಶ್ವಹೇತೋ-
-ರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತಸ್ಮೈ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೇ ಪ್ರಥಮಾಂಶೇ ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕೃತ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ತುತಿಃ |

purushottam stuti,purushottam maas,purushottam month,purushottam stotram,purushottam month 2020,purushottam ashtakam,pravachana in kannada,vishnu stuti,bhagavad gita pravachan in kannada,swami purushottamananda kannada bhajans full,purushottama,purushottam jagannath,purushottama sahasranama,#purushottama,purushottama maas,purushottama yoga,purushottama adhik maas,kannada laghu vayustuti,purushottam masa,purushottam,purushottam sahasranamavali

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *