Sri Ranganatha Ashtakam 2 lyrics in kannada

Sri Ranganatha Ashtakam 2 lyrics in kannada

Sri Ranganatha Ashtakam 2 lyrics in kannada

images 2023 12 21T124031.566 1

ಪದ್ಮಾದಿರಾಜೇ ಗರುಡಾದಿರಾಜೇ ವಿರಿಂಚಿರಾಜೇ ಸುರರಾಜರಾಜೇ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜೇಽಖಿಲರಾಜರಾಜೇ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೧ ||

ಶ್ರೀಚಿತ್ತಶಾಯೀ ಭುಜಂಗೇಂದ್ರಶಾಯೀ ನಾದಾರ್ಕಶಾಯೀ ಫಣಿಭೋಗಶಾಯೀ |
ಅಂಭೋಧಿಶಾಯೀ ವಟಪತ್ರಶಾಯೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸೇ ಜಗತಾಂನಿವಾಸೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸೇ ರವಿಬಿಂಬವಾಸೇ |
ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸೇಽಖಿಲಲೋಕವಾಸೇ ಶ್ರೀರಂಗವಾಸೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೩ ||

ನೀಲಾಂಬುವರ್ಣೇ ಭುಜಪೂರ್ಣಕರ್ಣೇ ಕರ್ಣಾಂತನೇತ್ರೇ ಕಮಲಾಕಳತ್ರೇ |
ಶ್ರೀವಲ್ಲಿರಂಗೇಜಿತಮಲ್ಲರಂಗೇ ಶ್ರೀರಂಗರಂಗೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯೇ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯೇ ರಂಗೇ ಮುಕುಂದೇ ಮುದಿತಾರವಿಂದೇ |
ಗೋವಿಂದದೇವಾಖಿಲ ದೇವದೇವೇ ಶ್ರೀರಂಗದೇವೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೫ ||

ಅನಂತರೂಪೇ ನಿಜಬೋಧರೂಪೇ ಭಕ್ತಿಸ್ವರೂಪೇ ಶ್ರುತಿಮೂರ್ತಿರೂಪೇ |
ಶ್ರೀಕಾಂತಿರೂಪೇ ರಮಣೀಯರೂಪೇ ಶ್ರೀರಂಗರೂಪೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೬ ||

ಕರ್ಮಪ್ರಮಾದೇ ನರಕಪ್ರಮಾದೇ ಭಕ್ತಿಪ್ರಮಾದೇ ಜಗತಾಧಿಗಾಧೇ |
ಅನಾಥನಾಥೇ ಜಗದೇಕನಾಥೇ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥೇ ನಮತಾ ನಮಾಮಿ || ೭ ||

ಅಮೋಘನಿದ್ರೇ ಜಗದೇಕನಿದ್ರೇ ವಿದೇಹ್ಯನಿದ್ರೇ ವಿಷಯಾಸಮುದ್ರೇ |
ಶ್ರೀಯೋಗನಿದ್ರೇ ಸುಖಯೋಗನಿದ್ರೇ ಶ್ರೀರಂಗನಿದ್ರೇ ನಮತಾ ನಾಮಾಮಿ || ೮ ||

ರಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ ಕ್ಷಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ |

sri ranganatha ashtakam,ranganatha ashtakam,ranganatha ashtakam lyrics,ranganatha stotram in kannada,ranganatha devudu ashtottara in kannada,sri ranganatha ashtakam in telugu,ranganatha ashtakam in telugu,sri ranganatha ashtakam by maalola kannan,sri ranganatha ashtakam lyrics in tamil,ranganatha swamy stotram,ranganatha ashtottara kannada,kannada bhakti songs,maavinakere sri ranganatha swamy,ranganatha,sri ranganatha swamy kannada songs

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *