Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 21T220412.856 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಪ್ರದ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧೌಮ್ಯ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀ ಶ್ರೀಕಾಂತಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ |
ಅನಂತೋ ಮಾಧವೋ ಜೇತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧ ||

ಸುರವರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರರಾಜಾನುಜಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಹರಿರ್ಹತಾರಿರ್ವಿಶ್ವೇಶಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಂಭುರವ್ಯಯಃ || ೨ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ವಾಗ್ಮೀ ವೀರೋ ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿಮಾನ್ |
ಭಾಸ್ಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದೈತ್ಯಶಾಸ್ತಾಽಮರೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ನಾರಾಯಣೋ ನರಹರಿರ್ನೀರಜಾಕ್ಷೋ ನರಪ್ರಿಯಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃತಜ್ಞೋ ಗೋವಿಂದೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಘನಾಶನಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಃ || ೫ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ |
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಕಾಂತಃ ಕಾಳೀಯೋರಗಮರ್ದನಃ || ೬ ||

ಕಾಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ |
ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಃ ಕಾಂತೋ ನಂದಸೂನುರರಿಂದಮಃ || ೭ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಶೌರಿರ್ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾನುಜಃ |
ದಾಮೋದರೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಮನೋ ಮಧುಸೂದನಃ || ೮ ||

ಪೂತಃ ಪುಣ್ಯಜನಧ್ವಂಸೀ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ಆದಿಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೯ ||

ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪಾವನಃ ಪವನೋ ವಿಭುಃ |
ಚಂದ್ರಶ್ಛಂದೋಮಯೋ ರಾಮಃ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿತಾರಕಃ || ೧೦ ||

ಆದಿತೇಯೋಽಚ್ಯುತೋ ಭಾನುಃ ಶಂಕರಶ್ಶಿವ ಊರ್ಜಿತಃ |
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಃ || ೧೧ ||

ದುರ್ಜನಧ್ವಂಸಕೋಽಶೇಷಸಜ್ಜನೋಪಾಸ್ತಸತ್ಫಲಮ್ |
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರವಾಹನೋಽಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ವಿಧುಃ || ೧೨ ||

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗದ್ಧೇತುರ್ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ |
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಶಂಖಧಾರೀ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಖಡ್ಗೀ ಗದಾಧರಃ || ೧೩ ||

ಏವಂ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಮಿಹೇರಿತಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಭಿಧಮ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವರೋಗಘ್ನಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ |
ತ್ವಂ ತು ಶೀಘ್ರಂ ಮಹಾರಾಜ ಗಚ್ಛ ರಂಗಸ್ಥಲಂ ಶುಭಮ್ || ೧೫ ||

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತುಲಾರ್ಕೇ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರು |
ಗವಾಶ್ವವಸ್ತ್ರಧಾನ್ಯಾನ್ನಭೂಮಿಕನ್ಯಾಪ್ರದೋ ಭವ || ೧೬ ||

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪಾಯಸಾನ್ನೇನ ಸಹಸ್ರಂ ದಶ ಭೋಜಯ |
ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಖ್ಯೇನ ವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಶತೇನ ಚ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂ ತ್ವಮಭೀಷ್ಟಫಲಮಾಪ್ನುಹಿ || ೧೭ ||

ಇತಿ ತುಲಾಕಾವೇರೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶಂತನುಂ ಪ್ರತಿ ಧೌಮ್ಯೋಪದಿಷ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ranganatha swamy stotram,ranganatha ashtottara shatanamavali stotram,ranganatha stotram,ranganatha ashtottara shatanamavali,ranganatha ashtottara stotram,ranganatha stotram in kannada,ranganatha devudu ashtottara in kannada,ranganatha ashtottara shatanama stotram,ranganatha swamy ashtottara shatanamavali,sri ranganatha ashtakam,ranganatha ashtakam,ranganatha ashtakam stotram,ranganatha ashtottara,ranganatha ashtakam in telugu,ranganatha ashtottara kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *