Sri Sudarshana Chakra Stava lyrics in kannada

Sri Sudarshana Chakra Stava lyrics in kannada

Sri Sudarshana Chakra Stava lyrics in kannada

images 87 1

ಬಲಿರುವಾಚ |
ಅನಂತಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಮಾಮಿ ಚಕ್ರಿಣಶ್ಚಕ್ರಂ ಕರಸಂಗಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧ ||

ಸಹಸ್ರಮಿವ ಸೂರ್ಯಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಂ ವಿದ್ಯುತಾಮಿವ |
ಕಾಲಾಗ್ನಿಮಿವ ಯಚ್ಚಕ್ರಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ದುಷ್ಟರಾಹುಗಲಚ್ಛೇದಶೋಣಿತಾರುಣತಾರಕಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಂ ಶತನೇಮಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೩ ||

ಯಸ್ಯಾರಕೇಷು ಶಕ್ರಾದ್ಯಾ ಲೋಕಪಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ |
ತದಂತರ್ವಸವೋ ರುದ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಮರುತಾಂ ಗಣಾಃ || ೪ ||

ಧಾರಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚ ಹುತಾಶನಾಃ |
ಧಾರಾಜಾಲೇಽಬ್ಧಯಃ ಸರ್ವೇ ನಾಭಿಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತನೇಮಿಷ್ವಖಿಲಾ ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ |
ಯಸ್ಯ ರೂಪಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಮಪಿ ಯೋಗಿಭಿರುತ್ತಮೈಃ || ೬ ||

ಯದ್ಭ್ರಮತ್ಸುರಸಂಘಾನಾಂ ತೇಜಸಃ ಪರಿಬೃಂಹಣಮ್ |
ದೈತ್ಯೌಜಸಾಂ ಚ ನಾಶಾಯ ತನ್ನಮಾಮಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೭ ||

ಭ್ರಮನ್ಮತಮಹಾವೇಗವಿಭ್ರಾಂತಾಖಿಲಖೇಚರಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಮನಂತಾರಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೮ ||

ನಕ್ಷತ್ರವದ್ವಹ್ನಿಕಣವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ನಭಸ್ತಲಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಂ ಕರಸಂಗಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೯ ||

ಸ್ವಭಾವತೇಜಸಾ ಯುಕ್ತಂ ಯದರ್ಕಾಗ್ನಿಮಯಂ ಮಹತ್ |
ವಿಶೇಷತೋ ಹರೇರ್ಗತ್ವಾ ಸರ್ವದೇವಮಯಂ ಕರಮ್ || ೧೦ ||

ದುರ್ವೃತ್ತದೈತ್ಯಮಥನಂ ಜಗತಃ ಪರಿಪಾಲಕಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಂ ದೈತ್ಯಚಕ್ರಹರಂ ಪರಮ್ || ೧೧ ||

ಕರೋತು ಮೇ ಸದಾ ಶರ್ಮ ಧರ್ಮತಾಂ ಚ ಪ್ರಯಾತು ಮೇ |
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೇ ಕೃಷ್ಣೇ ತಸ್ಯ ಚಕ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೨ ||

ಸ್ವಭಾವತೇಜಸಾ ಯುಕ್ತಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಸಂಯುಗೇಽರಿಣಾಂ ಸುದರ್ಶನಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೩ ||

ವಿದ್ಯುಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಹಾಕಕ್ಷಂ ದಹಾಂತರ್ಮಮ ಯತ್ತಮಃ |
ಜಹಿ ನೋ ವಿಷಯಗ್ರಾಹಿ ಮನೋ ಗ್ರಹವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ |
ವಿಸ್ಫೋಟಯಾಖಿಲಾಂ ಮಾಯಾಂ ಕುರುಷ್ವ ವಿಮಲಾಂ ಮತಿಮ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೇಷು ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬಲಿ ಕೃತ ಚಕ್ರ ಸ್ತವಃ |

sudarshana chakra,mahalakshmi stotram in kannada,sudarshan chakra,sudharshana chakra,sudarshan chakra ke mantra,powerful sudarshan chakra mantra,kannada,sudarshan chakra mantra for protection,sudarshana kavacham,sudarshana kavach,sudharshana mantra,sudharshana sahasranama,sudharshana,shloka in sanskrit,marriage mantra in sanskrit,mahalaxmi ashtakam in gujarati,matsyavatara story in english,durga kavacham in telugu,sri chakra

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *