Sri Sudarshana Gadyam lyrics in tamil

Sri Sudarshana Gadyam lyrics in tamil

Sri Sudarshana Gadyam lyrics in tamil

images 80 2

ப³ஹிரந்தஸ்தமஶ்சே²தி³ ஜ்யோதிர்வந்தே³ ஸுத³ர்ஶநம் ।
யேநாவ்யாஹதஸங்கல்பம் வஸ்து லக்ஷ்மீத⁴ரம் விது³꞉ ॥

ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ப்³ரஹ்மமஹாசக்ரபூ⁴பால ।

தே³வதே³வ ।

ஸந்தத ஸாஹித்யஸுதா⁴மாது⁴ரீஜ²ரீது⁴ரீண ஸ்வாந்தோல்லாஸ ரஸிககவிஜநநிகர ஶ்ரவணமநோஹாரி கு³ணாபி⁴த⁴ஸுதா⁴ஸ்யந்தி³ ஸந்தோ³ஹஸுந்த³ரமதிவிஶ்ராணந பராயண ।

திலஶ꞉ ஶகலித ஶத்ருஶரீரவைகல்ய ஸந்த³ர்ஶந ஸஞ்ஜாதஸம்மோத³-
பரம்பராகலிதஸம்பாத ஸந்த³ர்ப⁴நிர்க⁴ரீக⁴ஸம்பூஜிதாரஸஞ்சய ।

ப்ரகாஶமாந நவீந வித்³ரும வல்லீமதல்லிகா வேல்லித பரிஸர தரங்கி³த ஜ்வாலாஷண்ட³மண்டி³த நேமிமண்ட³ல நிஜநேம்யஞ்சல ஜ்வலத³நல ஜ்வாலாலீலாவிளாஸ்ய பல்லவித கோரகித குஸுமித ப²லித மல்லிகா
மதல்லிகாஜால வேல்லிதஸல்லகீப⁴ல்லாதகீ பா²லதமாலஸால ப்ரமுக² விவித⁴ விசித்ரதருஷண்ட³மண்டி³த வநவிஜ்ரும்ப⁴ண த³வத³ஹந கராளஜ்வாலாவளீ விளாஸவக்த்ரஜ்வலத³ரமண்ட³ல பரிமண்டி³த ।

நிகி²லஸலில நிதி⁴ஸலில ஸம்பா⁴ரஸாரம்ப⁴ பரிரம்ப⁴ணநிபுண ப³ட³பா³நல கு⁴முகு⁴மித ப்ரபா⁴படல ஸத்³ருஶ ஜ்வாலாகலாப ।

நிர்மர்யாத³விஜ்ரும்ப⁴மாண விமிதப்ரதாபாதப ப்ரோத்³யத்தாபஸம்ருத்³தி⁴த³ த்ரிபு⁴வந த்ராணபண்டி³த ।

பரித꞉ ப்ரவ்ருத்தலோலார்சிஷ்படலீ விஸ்பஷ்டிதாஷ்டாபதீ³ரேகா²சிஹ்நித லம்ப³மாந விளஸத்பட்டாம்ஶகாளிங்க³ந ।

ஸ்வர்லோக த்³ருமஶாகி²கா ப்ரதிப⁴டமது⁴ரிபூல்லஸத்³பா³ஹாத³ண்ட³ விளக்³ந வைப⁴வ ।

கநகவிரசித கமநீய ஶலாகவத்³த்³ருஶ்யமாநாராவபரம்பராளங்க்ருத தி³வ்யவிக்³ரஹஸமாஶ்ரித ஜநவிஷயவிஶ்ராணித கநககாஹல கலாசிதகாமுக்தா ச²த்ர சாமர பீடி²கா காஞ்சந ப்⁴ருங்கா³ர கநக கிரீட கேயுர கர்ணிகா குண்ட³ல த்ரிஸர பஞ்சஸர ஹார ஹீராங்கு³ளீயக கநகோபவீத காஞ்சீநூபுர க³ஜ துரக³ ஸுரஸுந்த³ரீஸகாஶ பரிசாரிகா ப்ரமுகா²நேக வஸ்துநிஸ்துலைஶ்வர்யஸம்பாந ।

ஸ்வகீயதேஜ꞉ படலதிரஸ்க்ருத சண்ட³கிரணமண்ட³ல ப்ரசண்ட³பு⁴ஜத³ண்ட³ கண்டூ³க்ருத ஸமயஜலத⁴ர கோ⁴ரகோ⁴ஷாடோபலோப⁴க்ருத்³க³ர்ஜந தர்ஜநாதி³ கரணசணநிர்ஜர ரிபுவதூ⁴வைத⁴வ்ய விதா⁴நஸந்நத்³த⁴
ஜ்வாலாமாலா பரிவ்ருதாக்³ரப்ரதீக ।

ப்ரதிபக்ஷபக்ஷவிக்ஷேபத³க்ஷ ।

மது⁴ரதர ஸரஸஸுதா⁴ரஸ பரிவாஹ பரிபூர்ண மஹத்தர ஸுதா⁴கராளவால லஸத்ஸ்வகீயவபு꞉ கல்பஜ்யோதி꞉ ப்ரவாளஸுமந꞉ ஸம்பத்³விஶ்ருத ।

பா³ஹாஶாகா² ஸஹஸ்ராவ்ருதி லஸத³வநி வ்யோம நாகாதி³ஸீம ।

தி³ங்முக²மண்ட³ல மண்ட³நாயித ப³ந்தூ⁴கப்ரபா⁴படல ஸுக³க³காந்திமண்ட³ல மண்டி³த ஜலத⁴ர ஶகலமேது³ர ஜ்வாலாவதம்ஸ ।

கிங்கரீக்ருத ஶங்கர ।

ஜ்ஞாநஶக்த்யாதி³ கு³ணக³ணப்ரஸித்³த⁴ ।

ஸகலஶத்ருவிநாஶக ।

பாவகபரிதாபித கநக ரஸ ரமணீய கிரணஶ்ரேணீரஞ்ஜித த³ஶதி³ஶ ।

த³வத³ஹந ஶிகா²வத்³தீ³ர்க⁴தர ஜ்வாலாவளீ ப்ரசண்ட³ ப்ரதாப ।

ஸுமந꞉ ஸீமந்திநீ பக்ஷ்மல பங்க்திந்யஞ்சநகர துஹிநஜல நிரஸநபடுதரகிரண நிகராகார ।

அஜ்ஞாநதிமிர படலஜநித விசிந்திதாகரஜநிரஜநீ ப⁴ஞ்ஜந வ்யஞ்ஜந வைப⁴வ ।

க்³ரஹ நக்ஷத்ர தாரகாநலப்ரகாஶ ப்ரதாரண நிபுண ப்ரதாப ।

நிகி²லஸுரவர நிகரபரிசரித சரணநலிநயுக³ள ।

அஸுரப்ரதாபாநலப்ரதப்த சதுராநந ஶங்கர புரந்த³ர ஷடா³நநப்ரமுக² விபு³த⁴க³ண பரிவிநுத ஜ்வாலாகலாப ।

த்ருடிததி³திஸுத கடி²நதர கண்ட²க²ண்ட³ நிரந்தர நி꞉ஸரத்³ருதி⁴ரதா⁴ரா ஹவிஷ்பரம்பராஸ்வாஃப்த³த³சஞ்சுசஞ்சத்ஸமஞ்சல கராளஜ்வாலா ஜிஹ்வாவஹ்நிலப்ரதி²க ப்ரதி²தப்ரபா⁴வ ।

யுத்³த⁴ஸித்³தா⁴ந்தஸந்நத்³த⁴ விருத்³தா⁴ஸுரப்ரத்யாயகாலாதகல்ப ஸஹஸ்ரார ஸுபஞ்ஜர ।

உத்கருணாவ்ரததா⁴ராஸம்ப்லாவித ஸமாஶ்ரிதஜநௌக⁴ஸங்கா⁴த ।

அத⁴ரீக்ருத ஸுதா⁴கர பூர்ணமண்ட³ல யந்த்ரதந்த்ரித ।

விவித⁴ விசித்ர ப்ரஹரணமண்டி³த பு⁴ஜமண்ட³ல க்ருஶாநுஜ்வாலாவளீ விளாஸோபலாலிதாநந பங்கஜ ।

நிஜநேமிவிக்ரமக்ரமாக்ராந்த சக்ரவாளாசலப்ரசலித பூ⁴சக்ரநிஷ்பீடி³த ஶேஷப²ணாமண்ட³லப்ரயாண புராண ।

க²ண்டி³தவிவித⁴விசித்ராஶேஷாஸ்த்ரக³ர்வஸம்பந்ந ।

ரத²சரணநாயக புரந்த³ரப⁴யஸம்ஹாரக ப்ரத்யர்தி²மாரண காலத³ண்ட³ பு⁴ஜத³ண்ட³ மண்டி³த மாலிநாமதே⁴ய ராக்ஷஸக³தா³ப்ரஹரண ஸஞ்ஜநித நிர்வேத³ பராங்முக² விநதாநந்த³ந மாம்ஸலாம்ஸ பீடா²த்⁴யாஸந வைகுண்ட²ப்ரயுக்த ஸ்வதேஜ꞉ ப்ரபா⁴வ ப⁴ஸ்மீக்ருத ரத² க³ஜ துரக³ பதா³திஸமாகீர்ண ஶத்ருஸைந்ய வித³ளித பக்ஷவிநிர்யத்³ருதி⁴ர தா⁴ராப்⁴யக்த முக்தாப²ல துங்க³ தரங்க³ பரம்பரா ஸம்வலித ஸாக³ர விஹாரகுதூஹல ।

ஸ்வகீய ப்ரபா⁴படல கப³லித த்³வாத³ஶாதி³த்ய தேஜஸ்க ।

ஸ்வகீய விக்ரமஸந்த³ர்ஶந ஸஞ்ஜநித து³ர்வாராக²ர்வக³ர்வதாரூட⁴ ஸுபர்வ ஸுப⁴ட பு⁴ஜாஸ்போ²டந ஸம்பூ⁴த கோ⁴ரகோ⁴ஷாடோபப⁴யங்கர ஸங்க³ரரங்க³ சதுரதரஸஞ்சார ।

ஜ்வாலாஜடால ப்ரளயஸமய பாவக ப்ரதாபப்ரதிம ப்ரபா⁴வ ।

ஸுரவரநிகர நிபி³ட³தர விபிந விளஸநத³ஹநசதுர ஸ்வபா⁴வ ஸ்வகீய யஶோவைப⁴வத⁴வளிதவஸீய ।

நக்ரவிக்ரமக்ரமாக்ராந்த நிர்விக்ரம க³ஜேந்த்³ரரக்ஷணநிபுணவ்யாபார ।

நிஶிததரக²ட்³க³நிக்ருத்த ஶத்ருஶரீரக²ண்ட³ நிரந்தர நி꞉ஸரத்³ரக்ததா⁴ரா பரம்பராப்ரகடித ஸந்த்⁴யாராக³ஸமக்³ரஸ்வகீய விவித⁴ விசித்ர விஹாராக²ண்டி³தகீகஸநிகுருவப்ரத்யர்தி²த நக்ஷத்ரஸமுந்மேஷவிஜ்ரும்பி⁴த மது⁴ரஸாஸ்வாத³ஸஞ்ஜாத ஸமுல்லாஸவிவஶ விபு³த⁴விளாஸிநீ நி꞉ஶங்க ஹாஸ கோலாஹல ப்ரத³ர்ஶித ஶிஶிரகரநிகரப்ரதி⁴த மஹாஸங்க³ரப்ரவீண ப்ரத்யர்தி²ராஜ பரம்பராவிஜயஸமாஸாதி³த வீரளக்ஷ்மீவிளாஸோபலாலித ஶாரீரபா⁴வ ।

அதிகோ⁴ர ப⁴யங்கர மஹாஸுர பரிபந்தி² ஸம்ஹநந நிரஸந ஸமதி⁴க³த நிரர்க³ள விநிர்க³ளத்³ருதி⁴ரபலலவிஸ்ரப்ரத்⁴வம்ஸந படுதர மது⁴ரப³ஹுளக³ளத³மல மது⁴ரதர குஸுமரஸபரிமள கு⁴முகு⁴மிதருசிர விவித⁴மாலா பரிமண்டி³தோத்³த³ண்ட³ குண்ட³லித பிண்டி³காக²ண்டி³த ப்ரசண்ட³ ஸம்வர்த மார்தாண்ட³ மண்ட³ல ।

ஶோணமணித்³ரவஸபக்ஷப்ரபா⁴வ்யாப்தாந்தராள ।

பரிஹஸித விகஸிதாஶோக குஸுமராகா³ருணதரவிக்³ரஹ ।

க²ண்டி³த விபக்ஷராஜ கடோ²ரகண்ட² த⁴மநீமுக² நிரந்தர நிர்யாத ருதி⁴ரப்ரவாஹ விரசிதாதிரக்தரக்தவர்ணாக்ஷதி⁴ஷ்ண்ய ।

ரணக்ஷிதிவிசக்ஷணரக்ஷ꞉ பக்ஷபரீக்ஷித ஸாலக்ஷித வைலக்ஷ்ய ஸஹஸ்ராக்ஷபக்ஷ ஸுரக்ஷணதீ³க்ஷிதாக்ஷப்ரபா⁴வ ।

ஸ்வகீய ஜ்வலாவிளாஸ த்ருணீக்ருத ப்ரதிப⁴டப்ரயுக்த ப்ரஹரணப்ரகார கு⁴முகு⁴மாயமாந கோ⁴ரகோ⁴ஷாடோப விக⁴டித ப⁴க³வத்³யோக³நித்³ரா ஸமுத்³ரஸங்க்ஷோப⁴ந விசக்ஷண ஸ்வகீய ப்ரளயஸமய ஜலத⁴ர கோ⁴ரகோ⁴ஷாதிபீ⁴ஷண ரக்ஷோவக்ஷோவிக்ஷோப⁴ ஸமர்த²ந ப்ரசண்ட³ ஸஞ்சார ப⁴ஞ்சிதகங்காலகஶேருகாக்ஷுண்ணதை³தேயஸங்கா⁴த ।

ஸலிலநிதி⁴ ஸலிலவிளயக்வத²ந ஸமுதி³தத்⁴வநி பிஶுநித நிரர்க³ள ரஸாதல ப்ரயாண வைசித்ர்ய ।

குலாசலகூட தடவிபாடநரடநப்ரகடித வஸுதா⁴மண்ட³லோத்³த³ண்ட³ க³மந விளக்ஷண ஸ்வஸஞ்சரித பு⁴வநஜந து³ரித படலவிளயநபடீய மாஹாத்ம்ய ।

ஸ்வாஶ்ரிதஜநஸுதா⁴ஸாரா நிஜதா⁴ராவ்யாபார ।

நிஜக³மநக்ருத ஸகலபு⁴வநஸம்ரக்ஷண ப்ரக்²யாபித பாஶபாணி த்ராஸமுத்³ரித ஸமுத்³ர ।

ஸக³ருத³க³ப்ரகம்பநப்ரதா³நக த்ரிஜக³ந்நிந்த்³யதா³நவ விசித்ரவிநாஶகரீ ப்ரதாபப்ரபா⁴வ ।

நிஜகபிஶகிரணவிப⁴வவ்யாப்த ஸஜ்ஜககுஸுமப³ந்தூ⁴க்ருத ப்ரபா⁴கர ஸுதா⁴கரமண்ட³ல பத்³மராக³மணிஷண்ட³ஸம நக்ஷத்ரக³ணப்ரகாஶிதாகாஶஸஞ்சார ।

ப்ரதிப⁴டபரம்பராதி³த⁴க்ஷாக்ருத பாதாலப்ரவேஶஸமய நிஜஜ்வாலாவளீ லாஸ்யவிளாஸ ஸ்பந்த³நத³ந்த³ஹ்யமாந முக்தாப²லாதி³ ரத்நப்ரகரசூர்ண நிகுரும்ப³ ஶதகு³ணித சுலகிதஜ்ஜலஜலநிதே⁴ ।

ஹதரமணத³நுஜ ரமணீஹ்ருத³யவமித ரஸாதலகுஹரஸஞ்சார நிரர்க³ள விநிர்க³ளத்ஸ்வப்ரபா⁴ப்ரபா⁴வ நிகீ³ர்ணதிமிரநிகுரம்ப³ ।

ஸ்வகீய தா⁴ராகோ⁴ரவிக⁴ட்டநக்ஷுண்ண நக்ஷத்ரக³ண ஶஶித⁴வளக்ஷோத³நப⁴ஸித நிசயவிகரணத⁴வளித தி³க³ந்தவிவரபரிகர ।

நிகி²லஜக³ஜ்ஜந்ம ரக்ஷா ஶிக்ஷா பக்ஷபாதேகதீ³க்ஷ ।

மார்கா³மார்க³விஜ்ஞாநநிரஸநசதுர திமிரபடலவிக⁴டந படுசடுலப்ரதீ³ப ப்ரதிமாரஸாஹஸ்ர ।

த்ரிபு⁴வநப⁴வநபா⁴ர ப⁴ரணநிபுண மணிஸ்தம்ப⁴ஸம்ரம்ப⁴ ஸகா²ரநிகராளங்காரப்ரகடித நிஜபராக்ரம ஸமாக்ராந்த ஸகலதி³ங்மண்ட³ல யஶோவிதாந த⁴வளீக்ருத பு⁴வநத்ரய ।

ப்ரசண்ட³சண்ட³கூஶ்மாண்ட³க²ண்ட³ந ।

ஜ்வாலாவிளாஸசூடா³லமௌளே ।

உத்³த³ண்ட³ ப்ரசண்ட³ பூர்வகீ³ர்வாண க³ர்வாபஹாரக ।

சந்த்³ரதா⁴ராதா⁴ர ஷட்கோணமத்⁴யக³ ।

ஶங்க² சக்ர க³தா³ க²ட்³க³ ஶூல பாஶ வஜ்ர கே²ட ஹல முஸல சாப பா³ண குந்த பரஶு த³ண்டா³நலப்ரமுகா²நேக ப்ரஹரணமண்ட³ல பரிமண்டி³த ப்ரசண்டோ³த்³த³ண்ட³தோ³ர்த³ண்ட³ விளஸச்ச்²ரீமச்ச்²ரீமஹாஸுத³ர்ஶந சக்ராதீ⁴ஶ நமோ நமஸ்தே ।

இதி ஶ்ரீகூரநாராயணமுநிபி⁴ரநுக்³ருஹீதம் ஶ்ரீ ஸுத³ர்ஶந க³த்³யம் ॥

sudarshana,sri sudarshana gadyam,sudarshana chakra,sudarshana maha mantra,sudarshana ashtakam,sri sudarshana sahasranama stotram & gadyam,sri sudarshana kavacham,sudarshana kavacham,shiva gadyam in telugu,shiva gadyam in telugu pdf,shiva gadyam in telugu with lyrics,sudarsana,sudarshan chakra,sudarshana gayatri,sudarshana satakam,shri sudarshana ashtakam,gadyam,sudarshana gayatri mantra,sri sudarshanar,vishnu sudarshana mantra,sudarsana shatgam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *