Sri Sudarshana Kavacham 3 lyrics in kannada

Sri Sudarshana Kavacham 3 lyrics in kannada

Sri Sudarshana Kavacham 3 lyrics in kannada

images 86 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಕವಚಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನೋ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯತೀತಿ ಕೀಲಕಂ, ಹನ ಹನ ದ್ವಿಷ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾರ್ಥೇ ಸುದರ್ಶನಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯತೀತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯೇ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ದ್ವಿಷ ಇತಿ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಓಂ ಸುದರ್ಶನೇ ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಸಂಕಾಶೇತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ನಾರಾಯಣಋಷಯೇ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸೇ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯತೀತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ದ್ವಿಷ ಇತಿ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನದೇವತೇತಿ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ನಾರಾಯಣಋಷಯೇ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸೇ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯತೀತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ದ್ವಿಷ ಇತಿ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಸಂಕಾಶೇತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾರ್ಥೇ ಸುದರ್ಶನದೇವತೇತಿ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಸುದರ್ಶನಂ ಮಹಾವೇಗಂ ಗೋವಿಂದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯುಧಮ್ |
ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಸಂಕಾಶಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಂ ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಯಭಂಜನಮ್ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಂ ತಸ್ಮಾದ್ಧ್ಯಾಯೇದೇವಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೨ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಭೋ ಭೋ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯ ದಾರಯ ದುರಿತಂ ಹನ ಹನ ಪಾಪಂ ಮಥ ಮಥ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ಸುದರ್ಶನಮಹಾಮಂತ್ರಂ ವಲ್ಲಭೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ |
ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಹಿ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ |
ಯಂತ್ರಮಧ್ಯೇ ನಿರೂಪ್ಯಂ ಚ ಚಕ್ರಾಕಾರಂ ಚ ಲಿಖ್ಯತೇ || ೧ ||

ಉತ್ತರಾಗರ್ಭರಕ್ಷೀ ಚ ಪರೀಕ್ಷಿತಹಿತೇ ರತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾರಣಂ ಚೈವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಯನಾಶನಮ್ || ೨ ||

ವಧಂ ಚ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯಾನಾಂ ಖಂಡಂ ಖಂಡಂ ಚ ಕಾರಕಃ |
ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಚಕ್ರಂ ಧಾರಯತೇ ಹರಿಃ || ೩ ||

ಪೀತಾಂಬರಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವನಮಾಲೀ ಗದಾಧರಃ |
ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯೋ ಗೋಪೀನಾಂ ಪ್ರಾಣದಾಯಕಃ || ೪ ||

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಕೃಪಾನಾಥೋ ಗಿರೀಂದ್ರಃ ಶತ್ರುಮರ್ದನಃ |
ದಾವಾಗ್ನಿದರ್ಪಹರ್ತಾ ಚ ಗೋಪೀಭಯನಿವಾರಕಃ || ೫ ||

ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪಕನ್ಯಾಭಿಃ ಸಮಾವೃತ್ತೋಽಧಿತಿಷ್ಠತೇ |
ವಿದ್ವಜ್ಜನಪ್ರಕಾಶೀ ಚ ರಾಮಕೃಷ್ಣಜಗನ್ಮಯಃ || ೬ ||

ಗೋಗೋಪಿಕಾಶತಾಕೀರ್ಣೋ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಃ |
ಕಾಮರೂಪೀ ಕಳಾವಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಿನಾಂ ಕಾಮದೋ ವಿಭುಃ || ೭ ||

ಮನ್ಮಥೋ ಮಥುರಾನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಮಕರಧ್ವಜಃ |
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ || ೮ ||

ಭೂತೀಶೋ ಭೂತಿದೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಭೂಧರೋ ಭೂತಭಾವನಃ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರೋ ವೀರೋ ದುಷ್ಟದಾನವನಾಶನಃ || ೯ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಮಹಾದಿತ್ಯಶ್ಚ ತೇಜಸಃ |
ವಾದಿನಾಂ ದಯಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣವೋ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಃ || ೧೦ ||

ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶೀ ಚ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಃ |
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಪದ್ಮನೇತ್ರೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ || ೧೧ ||

ಹೃದಿ ಕೃಷ್ಣೋ ಮುಖೇ ಕೃಷ್ಣೋ ನೇತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಕಃ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಮಯಂ ಜಗತ್ || ೧೨ ||

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಃ ಯಮಾಹೂತೋ ಭೂತಪ್ರೇತೋ ನ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಪಿಶಾಚಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ಚೈವ ಹೃದಿರೋಗಾಶ್ಚ ದಾರುಣಾಃ || ೧೩ ||

ಭೂಚರಾಃ ಖೇಚರಾಃ ಸರ್ವೇ ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ತಥಾ |
ನಾಟಕಂ ಚೇಟಕಂ ಚೈವ ಛಲಂ ಛಿದ್ರಂ ನ ದೃಶ್ಯತೇ || ೧೪ ||

ಅಕಾಲೇ ಮರಣಂ ತಸ್ಯ ಶೋಕದುಃಖಂ ನ ಲಭ್ಯತೇ |
ಸರ್ವವಿಘ್ನಾಃ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯ || ೧೫ ||

ಭಯಂ ದಾವಾಗ್ನಿ ಚೋರಾಣಾಂ ವಿಗ್ರಹೇ ರಾಜಸಂಕಟೇ |
ವ್ಯಾಳವ್ಯಾಘ್ರಮಹಾಶತ್ರುವೈರಿಬಂಧೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ || ೧೬ ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಚೈವ ಗ್ರಹಪೀಡಾವಿನಾಶನಮ್ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಜಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೭ ||

ಇಮಾನ್ ಸಪ್ತದಶಶ್ಲೋಕಾನ್ ಯಂತ್ರಮಧ್ಯೇ ಲಿಖೇತ್ತು ಯಃ |
ವಂಶವೃದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಶ್ರೋತಾ ಚ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಸುದರ್ಶನಮಿದಂ ಯಂತ್ರಂ ಲಭತೇ ಜಯಮಂಗಳಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯಚರಣ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಮ್ |

sudarshana kavacham,sudarshana chakra,sudarshana,sudarshana mantra,sudarshana ashtakam,sri sudarshana kavacham,sudarshana kavacham with lyrics,sudarshana kavacham in telugu,sudarshana mantra lyrics in telugu,sudarshana kavacham in telugu pdf,sudarshana kavacham stotram in telugu,sudarshana chakra mantra,sudarshan kavach kannada,sudarshana maha mantra,sudarshana kavacham mantra,sudarshana gayatri mantra,sudarshan kavach in english

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *