Sri Sudarshana Vimsathi lyrics in kannada

Sri Sudarshana Vimsathi lyrics in kannada

Sri Sudarshana Vimsathi lyrics in kannada

images 2023 12 21T115141.093 1

ಷಟ್ಕೋಣಾಂತರಮಧ್ಯಪದ್ಮನಿಲಯಂ ತತ್ಸಂಧಿದಿಷ್ಠಾನನಂ
ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಚಾರುಭೂಷಣಭುಜಂ ಸಜ್ವಾಲಕೇಶೋದಯಮ್ |
ವಸ್ತ್ರಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯವಿಗ್ರಹತನುಂ ತಂ ಫಾಲನೇತ್ರಂ ಗುಣೈಃ
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಾಂಬುಜಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಕ್ರಾಧಿರಾಜಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಶಂಖಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಂ ಸಖೇಟಂ ಹಲಪರಶು ಗದಾ ಕುಂತ ಪಾಶಾನ್ ದಧಾನಂ
ಅನ್ಯೈರ್ವಾಮೈಶ್ಚ ಚಕ್ರೇಷ್ವಸಿ ಮುಸಲಲಸದ್ವಜ್ರಶೂಲಾಂ ಕುಶಾಗ್ನೀನ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜ್ವಲದನಲನಿಭಂ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಂ
ಧ್ಯಾಯೇ ಷಟ್ಕೋಣ ಸಂಸ್ಥಂ ಸಕಲ ರಿಪುಜನ ಪ್ರಾಣಸಂಹಾರ ಚಕ್ರಮ್ || ೨ ||

ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಕ್ಷರದರುಣ ನಿಭಾ ವಾಸಿತಾ ಶಾಂತರಾಳಂ
ದಂಷ್ಟ್ರಾ ನಿಷ್ಠ್ಯೂತ ವಹ್ನಿ ಪ್ರವಿರಳ ಶಬಲಾದಭ್ರಶುಭ್ರಾಟ್ಟಹಾಸಮ್ |
ಶಂಖಾರಿ ಶ್ರೀ ಗದಾಂಭೋರುಹ ಮುಸಲ ಧನುಃ ಪಾಶ ದೀಪ್ತಾಂಕುಶಾಡ್ಯೈಃ
ದೋರ್ಭಿಃ ಪಿಂಗಾಕ್ಷವೇಷಂ ಪ್ರಣಮತ ಶಿರಸಾ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರಾಭಿದಾನಮ್ || ೩ ||

ಧ್ಯಾಯೇ ಚತುರ್ಭುಜಂ ದೇವಂ ಶಙ್ಖ ಚಕ್ರ ವರಾಭಯಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇ ಸುದರ್ಶನಂ ವೀರಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೪ ||

ಸುದರ್ಶನ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಶತ್ರುಸಂಹರ |
ಅರ್ಚಯಾಮ್ಯುಪಚಾರೇಣ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಚಕ್ರದ್ವಯಂ ಚಾಂಕುಶಪಾಶಯುಕ್ತಂ
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಭೀಕರ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಮ್ |
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಲಂಕೃತ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಂ
ನಮಾಮಿ ಸೌದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೬ ||

ಶಙ್ಖ ಚಕ್ರ ಧರಂ ದೇವಂ ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಮಯಂ ಹರಿಮ್ |
ರೋಗಘ್ನಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೭ ||

ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಜ್ವಾಲಾಮಯ ಸುದರ್ಶನಮ್ |
ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಂಬುಜ ಗದಾ ಭೂಷಿತಂ ರೋಹನಾಶನಮ್ || ೮ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸೌದರ್ಶನಂ ದೇವಂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಕರಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಪರೀತಂ ಚ ಧ್ಯಾಯೇ ಹೃದಯಪಙ್ಕಜೇ || ೯ ||

ಧ್ಯಾಯೇ ಸುದರ್ಶನಂ ದೇವಂ ಖೇದನಂ ಪರವಿದ್ಯಯೋಃ |
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಹೃದಯ ಪಂಕಜೇ || ೧೦ ||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಧರಂ ದೇವಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಶತ್ರೂಣಾಂ ಮಾರಣಾರ್ಥಂ ಚ ಅಸ್ತ್ರಚಕ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೇವಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಕರಮ್ |
ವಶೀಕರಣಬಾಣಾಯ ಸಮ್ಯಕ್ಸೌದರ್ಶನಾಯ ಚ || ೧೨ ||

ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಮ್ |
ವಂದೇಽಹಂ ವಶ್ಯ ಬಾಣಾಯ ಚಕ್ರರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಂ ಶಕ್ತಿ ಶೂಲಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ಸಮ್ಮೋಹನಕರಂ ವೀರಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸೌದರ್ಶನೇಶ್ವರಮ್ || ೧೪ ||

ಸಮ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರರಾಜಾಯ ನಮಃ ಸೌದರ್ಶನಾಯ ಚ |
ಮೋಹನಾರ್ಥಂ ಭಜಾಮ್ಯಾಶು ಸಮ್ಮೋಹಯ ಜಗತ್ರಯಮ್ || ೧೫ ||

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾನಿಭಂ ದೇವಂ ಸಹಸ್ರಕರಸಂಯುತಮ್ |
ಶತ್ರು ಮಾರಣ ಕಾರ್ಯೇಷು ಭಜೇ ಹೃಚ್ಚಕ್ರನಾಯಕಮ್ || ೧೬ ||

ಆಕರ್ಷಣಕರಂ ದೇವಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ಹರಿಮ್ |
ಸಮ್ಮೋಹಾಕರ್ಷಣಾಸ್ತ್ರಂ ಚ ಧೃತ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೧೭ ||

ಚಕ್ರರಾಜ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಾಯಕ |
ಆಕರ್ಷಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಗತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೧೮ ||

ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧ ಚಾರು ಷೋಡಶಭುಜಂ ಸ ಜ್ವಾಲ ಕೇಶೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಚಕ್ರಂ ಶಂಖ ಗದಾಬ್ಜ ಶೂಲ ಶರಧೀಂಶ್ಚಾಪಂ ಚ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ |
ಕುನ್ತಂ ಚರ್ಮಹಲಂ ಭುಶುಣ್ಡಿ ಪರಶೂ ವಜ್ರಂ ತಥಾ ತರ್ಜನೀಂ
ಹೇತಿಂ ಷೋಡಶಧಾರಿಣಂ ರಿಪುಹರಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಂ ಭಜೇ || ೧೯ ||

ಸಿಂಹಾಸನ ಸಮಾಸೀನಂ ದೇವಂ ಚಕ್ರಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ
ಶ್ರೋತುಂ ಚಕ್ರೇಶ ಕವಚಮಬ್ರುವನ್ ಸುರಸತ್ತಮಾಃ |
ದೇವ ದೇವ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ದೈತ್ಯಾಂತಕ ಶಚೀಪತೇ
ತ್ವಯಾ ಸೌದರ್ಶಿನೀಂ ರಕ್ಷಾಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಹೇ ವಯಮ್ || ೨೦ ||

sri gopala vimsathi,sudarshana ashtakam,sri sudarshanar,sudarshana slokam,sudarshana chakra mantra,sudarsana astakam,sudarsana mantras,gopala vimsathi,desika vimsathi,sri gopala vimsathi by malola kannan,sri gopala vimsathi by malola kannan & ranganathan,aashta vimsathi vishnu nama stotram,sudarsana astakam by malola kannan,sudarsanasathakam,sri sudarsanasatakam,sudarsanasatakam,sudarshanashtakam,sudarsanakavacham,sudarsanasathakam by malola kannan

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *