Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali in kannada

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali in kannada

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali

images 33 1

ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾವನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಿಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕನಿರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಪಾದಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೂಪಾರೋಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮನಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತವೇತಾಲಭೀತಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಶಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ವೈಕುಂಠವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕಿಲಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮ್ನಗಾಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುಷ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಅವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುತ್ಮದ್ವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಳ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮಂಗಳ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೋತ್ಸವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಥಾನದ್ವಾದಶೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಗೋಪೀರತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಧಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮ್ಲಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಗಮನಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕಮಲಾಸನವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಲೋಕವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಮನಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾತರ್ದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ಲಾನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಮೃದ್ಧಾರಿಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸೀತಾಧ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮತೀಸರಯೂತೀರರೋಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾತ್ರಭಕ್ಷ್ಯಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನತೋಯವಿಶುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಧಾರಣಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |

tulasi ashtottara satanamavali stotram,tulasi ashtottara shatanamavali,tulasi devi ashtottara shatanamavali,tulasi ashtottara satanamavali,tulasi ashtottara shatanamavali telugu,tulasi devi ashtottara shatanamavali in telugu,sri tulasi ashtottara shatanamavali,tulasi ashtottara shatanamavali with lyrics,vishnu ashtottara shatanamavali lyrics in kannada,tulasi stotram,ashtottara shatanamavali,tulasi stotram in telugu,sri vishnu ashtottaram lyrics in kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *